royal coronation
19 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวทั่วไป

ราชกิจจาฯ ประกาศ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

6 ธันวาคม 2562 - 19:59 น.
ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง,พรรคประชาธรรม,สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
Shares :
เปิดอ่าน 11,554 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง


 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

 

 

 

              ต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 บัญญัติให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และยังดำรงอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ เป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

              คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติขยายระยะเวลาให้พรรคประชาธรรมดำเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ออกไปอีก จำนวน 180 วัน

 

 

 

              ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 และพรรคประชาธรรมต้องดำเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 มีผลใช้บังคับ และต้องดำเนินการตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ประกาศสภาฯ มานพ แทนที่ ธนาธร

 

 

 

              นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ขยายตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ครบระยะเวลาตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 พรรคประชาธรรมไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

              คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชาธรรมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ประกอบมาตรา 91 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

 

 

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

              ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

              อิทธิพร บุญประคอง

              ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/134/T_0028.PDF

 

 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ