royal coronation
21 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

'สาธิต' นำขรก.ประกาศเจตนารมณ์ 'สธ.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต'

6 ธันวาคม 2562 - 19:25 น.
ดรสาธิต ปิตุเตชะ,พร้อมประกาศเจตนารมณ์,กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
Shares :
เปิดอ่าน 187 ครั้ง

"สาธิต"นำผู้บริหาร ขรก. เจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์ "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"ไม่ยอมรับไม่ทนต่อการโกงสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน

 

 

            วันที่ 6 ธันวาคม 2562 -  ที่กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับ 14 หน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับสูงมาก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

 

 

            ดร.สาธิต กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องการให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

 

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดหัวข้อหลักกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) คือ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”เป็นไปตามที่ได้ให้สัตยาบันกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations : U.N.)และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นรัฐภาคีอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นลำดับที่ 149 จากเครือข่ายสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศ

 

 

 

 

 

 

           “กระทรวงสาธารณสุขขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วย ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต” ดร.สาธิตกล่าว

 

 

          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดทิศทางการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใช้มาตรการ 3ป. 1ค. คือ ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ