กทม. ลุยแก้ปัญหาน้ำเสีย รณรงค์การมีส่วนร่วมรักษาคลอง เตรียมจัดสรรงบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม คาดดำเนินการได้ในปี 2564

 

               นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอแนะให้ กทม. ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามคลองต่างๆ รวมทั้งเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม เพื่อให้สภาพแวดล้อมโดยรอบดีขึ้น ว่า 

 

               ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ ได้วางมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามคลองต่างๆ แบ่งออกเป็น มาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย การก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งปัจจุบัน กทม. มีโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 8 โรง สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 1,112,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

 

 

               ขณะเดียวกันได้พัฒนาระบบคู คลองต่างๆ ด้วยการก่อสร้างเขื่อน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) เพื่อขุดลอกคลองได้ตามค่าระดับที่ออกแบบ ตลอดจนพัฒนาระบบสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ ให้น้ำไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

               สำหรับมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย การใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองระบายน้ำ รวมถึงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ป้องกันไม่ให้ประชาชนทิ้งสิ่งของลงสู่คู คลอง 

 

               ในส่วนของโครงการที่จะพัฒนาแก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงกุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ สำนักการระบายน้ำมีแผนขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการในปี 2564