royal coronation
19 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

ราชกิจจาฯ ประกาศสภาฯ มานพ แทนที่ ธนาธร

23 พฤศจิกายน 2562 - 19:13 น.
ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสภาผู้แทนราษฎร,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,มานพ คีรีภูวดล,พรรคอนาคตใหม่
Shares :
เปิดอ่าน 588 ครั้ง

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 

 

               ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย ที่ 14/2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังเป็นวันที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาล มีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

               ดังนั้น สมาชิกภาพของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ ลำดับที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

               ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

 

 

 

 

 

 

               ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

               ชวน หลีกภัย

               ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

 

 

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/287/T_0062.PDF

 

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ