21 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารรัฐสภาวันนี้เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 19  กลุ่ม  ( community based WHRD Collective in Thailand) ได้เดินทางมาประกาศเจตนารมณ์พร้อมยื่นข้อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต่อ น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.พรรคอนาคตใหม่และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน  

 

 

น.ส.ชูศรี โอฬารกิจ น.ส. เนืองนิช ชิดนอก และนางสมปอง เวียงจันทร์ ตัวแทนเครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 19 กลุ่ม กล่าวว่าเนื่องจากในวันที่ 29 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯสากล จึงใช้โอกาสเดือนนี้มาประกาศเจตนารมณ์ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ พร้อมยื่นข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ข้อ  ต่อกมธ.

 

เนื่องจากกระแสการรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันตอนนี้มีข้อถกเถียงถึงผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญกลายเป็นเรื่องร้อนที่ฟากฝั่งการเมืองกำลังให้ความสำคัญ แต่ในความเป็นจริงประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับแต่ไม่มีฉบับไหนเลยที่ให้ความสำคัญกับประเด็นของผู้หญิง นั่นเพราะผู้หญิงไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจและร่วมแก้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง  

 

นอกจากนี้ที่ผ่านมาเราพบว่ามีผู้หญิงจำนวนมากที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ในสิทธิ แต่กลับได้รับผลกระทบทั้งในแง่การถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และการกลั่นแกล้งทางด้านกฎหมาย ซึ่งตลอด 6 ปีที่ผ่านมาได้มีการเก็บข้อมูลจากองค์กร Protection International  พบผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกการใช้กระบวนการทางกฎหมายคุกคาม โดยมีตัวเลขที่น่าตกใจว่ามีผู้หญิงจากชุมชนมากกว่า 225 คนที่ถูกดำเนินการทางด้านกฎหมายในการลุกขึ้นมาต่อสู้

 

ยิ่งกว่านั้นมีผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกดำเนินคดีเพียงเพราะแสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นสิทธิที่ประชาชนผู้เป็นอำนาจที่แท้จริงควรจะกระทำได้ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงมีการรวมตัวกันและมีข้อเรียกร้องหลักที่เป็นเจตนารมณ์ของเราในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

"เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน"จึงขอเรียกร้อง 6  ข้อดังนี้ 1. รัฐธรรมนูญใหม่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพ ปกป้อง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงทุกกลุ่มอย่างแท้จริง 2.รัฐธรรมนูญใหม่ต้องตระหนักว่างานในบ้าน เป็นงานที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  งานที่กระทำโดยแม่และผู้ดูแลคนอื่นๆในครอบครัว ต้องได้รับค่าตอบแทน  โดยรัฐต้องจัดหาสวัสดิการและประกันค่าตอบแทนให้แม่และคนทำงานในบ้านทุกคน

 

3. รัฐธรรมนูญใหม่ต้องลดอำนาจกระจุกตัวและกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น ที่ผู้หญิงทุกระดับมีอำนาจในการจัดสินใจและมีส่วนร่วม 4. รัฐธรรมนูญใหม่ต้องสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาถ้วนหน้าของผู้หญิงทุกกลุ่ม ทุกความต้องการพิเศษและสนับสนุนการศึกษาทางเลือกที่สามารถกำหนดความมุ่งหมายและแนวทางของชีวิตได้อย่างอิสระ 

 

5. รัฐธรรมนูญใหม่ต้องลดอำนาจและงบประมาณทหารเพื่อนำมาจัดสรรรัฐสวัสดิการให้กับผู้หญิงและประชาชนทุกคน 6. รัฐธรรมนูญใหม่ต้องกำหนดรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าที่มีคุณภาพที่ผู้หญิงกลุ่มต่างๆเข้าถึงได้ เช่นต้องจัดสรรที่อยู่อาศัยในสัดส่วนที่มีผู้หญิงเข้าถึงการถือครองไม่ต่ำกว่า 50%  ต้องจัดสรรให้ผู้หญิงเป็นตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับรัฐสวัสดิการในทุกระดับอย่างน้อย 50% ผู้หญิงทุกคนต้องเข้าถึงการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงอย่างรอบด้านโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและมีบ้านพักฉุกเฉินที่ผู้หญิงทุกคนใช้ได้

 

แรงงานหญิงไม่ว่าในระบบหรือนอกระบบต้องได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและเท่าเทียม สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกกฎหมาย  ต้องมีทางเลือกให้ผู้หญิงที่ไม่ต้องการยุติการตั้งครรภ์โดยรัฐต้องมีสวัสดิการให้รวมถึงผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว  สร้างความเชื่อมั่นเรื่องรัฐสวัสดิการให้ผู้หญิงทุกกลุ่มด้วยการจัดให้มีล่ามหรือแปลเอกสารเป็นทุกภาษาของทุกกลุ่มผู้หญิง

 

"หวังว่าข้อเสนอทั้ง 6 ข้อจะได้รับการบรรจุเป็นวาระเข้าสภาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในประเด็นของผู้หญิงด้วย" ตัวแทนเครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 19 กลุ่มกล่าวและว่านอกจากนี้เพื่อให้เครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถเดินทางไปหาผู้หญิงในชุมชนต่างๆในประเทศไทย เพื่อสร้างเจตนารมณ์ของผู้หญิง รัฐต้องจัดหารถบัสสภาพดีพร้อมใช้จำนวนหนึ่งคัน โดยเรามารับมอบรถบัสดังกล่าวในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสตรีสากล

 

น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.พรคอนาคตใหม่กล่าวภายหลังจากรับข้อเสนอของภาคีเครือข่ายว่า พรรคอนาคตใหม่จะรับข้อเสนอของภาคีเครือข่ายและจะนำไปหารือพร้อมทั้งนำไปขับเคลื่อนกับคณะกรรมาธิการในหลากหลายคณะของพรรคอนาคตใหม่ และอยากเชิญชวนทุกคนที่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมคนอื่นให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในและนอกสภาเพื่อร่วมกับสร้างสังคมที่เท่าเทียมร่วมกันต่อไป