เรื่องราวสุดประทับใจ ที่ถูกเล่าผ่านตัวหนังสือโดยผู้ป่วยมะเร็งท่านหนึ่ง ที่ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งก่อนหน้าหน้าเธอได้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนมาตลอด 10 ปี จนได้เข้ามารักษาที่นี่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากคณะแพทย์และบุคลากร จนเธอมีกำลังใจที่จะหายจากโรคร้าย และได้เล่าความรู้สึกที่มีเพื่อชมเชยยกเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างของภาครัฐที่บริการด้วยใจและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านอย่างแท้จริง ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

 

ดิฉันมีอาชีพทนายความ ป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษและตรวจพบหินปูนเกาะที่เต้านมด้านขวาและรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนตลอดมา เป็นระยะเวลา 10 ปี จนกระทั่งแพทย์ประจำตัวได้ขอตรวจชิ้นเนื้อเต้านมด้านขวา


 
ต่อมาแพทย์ท่านหนึ่งแนะนำว่าให้เข้ารับบริการตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลของรัฐบาล โดยตนเองใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จากนั้นจึงเข้ารับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลดังกล่าว และผลการตรวจชิ้นเนื้อเต้านมบริเวณด้านขวาพบว่าเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็ง 
 

 

ดิฉันจึงเข้ารับการรักษาตามกระบวนการของศูนย์มะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีควบคู่กับการฉายรังสีรักษาที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี
 

 

ผลการรักษาน่าพอใจ สามารถความคุมอาการของโรคได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางโรงพยาบาลฯ มีระบบดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแบบบูรณาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ เริ่มต้นตั้งแต่แพทย์ผู้รักษา (แพทย์หญิงชญานุตย์ รัตตดิลก) รวมทั้งพยาบาลคุณเจี๊ยบ คุณตุ๊ก ผู้ที่ดูแลคนไข้คอยปลอบใจและให้แนวทางการปฏิบัติตน และเปิดโอกาสให้ตนเองเข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม 
 

 

โดยมีวิทยากรที่ประกอบด้วย นักกายภาพบำบัด หมอวางยาสลบ นักโภชนากร เภสัชกร และพี่ขาว (พยาบาลผู้ที่เกษียณอายุ 70 ปีเศษ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีจนหายและยังมีชีวิตอยู่) มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ป่วยทุกคน

 

 

พร้อมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ของวิทยากรทุกคนไว้ หากผู้ป่วยมีปัญหาใดสงสัย สามารถปรึกษาได้ทุกคน ถือได้ว่าเป็นการเปิดสังคมใหม่ให้กับผู้ป่วย ได้เรียนรู้วิธีดูแลตนเอง รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยกัน ทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคและมีชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวต่อไป 
 

 

ดิิฉันขอขอบคุณนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รวมถึงแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ตนเองหายจากโรคมะเร็งเต้านม และเป็นการยืนยันว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลของภาครัฐที่ให้บริการรักษาด้วยใจ ทำให้ผู้ป่วยมีพลังกายและพลังใจในการต่อสู้กับโรคและมีชีวิตต่อไป 

  ซึ่งพิสูจน์ว่าโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได้นำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติประสบความสำเร็จจริง โดยใช้เงินชำระการรักษาพยาบาลครั้งละ 30 บาท บางครั้งไม่ต้องชำระเงิน จึงขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะได้มีกำลังใจที่จะทำงานด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนทุกคนในประเทศ และขอให้มีการพัฒนาโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพราะโครงการนี้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของคนไทยทั้งประเทศ

 

 

จดหมายสุดซึ้งจากผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ขอบคุณ รพ.นพรัตนราชธานี

 

 

จดหมายสุดซึ้งจากผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ขอบคุณ รพ.นพรัตนราชธานี