วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพื่อรองรับนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 200 คน

 

 

           นายธวัช เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  กระทรวงแรงงาน กล่าวหลังจากเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (New Engines of Growth) เป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้นโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย 

 

 

กพร.รุกพัฒนากำลังคนด้านอุตฯยานยนต์

                                           นายธวัช เบญจาทิกุล

         ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยในอนาคต คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ หรือกพร.ปช. มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามนโยบาย Workforce transformation ของม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

          ที่มุ่งปฏิรูปกำลังแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการกพร.ปช.จึงได้จัด โครงการสัมมนาการพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเพื่อรองรับนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ขึ้น

       

 

            นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การสัมมนาประกอบด้วย ความเป็นมาและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต บรรยายโดยนายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Trend of Disruptive บรรยายโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย เรื่อง ยานยนต์สมัยใหม่กับการเปลี่ยนผ่านด้านอุตสาหกรรม โดยมีนายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน และนายพินัย ศิรินคร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ร่วมอภิปรายในครั้งนี้

 

 

กพร.รุกพัฒนากำลังคนด้านอุตฯยานยนต์

         “ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ การสัมมนาจึงเป็นการระดมความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูลทางเทคนิควิชาการ เพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผลการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลเสนอต่อกพร.ปช. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ต่อไป” อธิบดีกพร. กล่าวในที่สุด