16 พฤศจิกายน 2562 นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558  

 

 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบการ สถานบริการ หรือสถานประกอบการฯ และประชาชน      

 

นางวันทนีย์ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานบริการ และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นสิ่งที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ในระดับอำนวยการขับเคลื่อน

 

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.เขต) ทั้ง 50 เขต เป็นหน่วยปฏิบัติการตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ อู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

 

ทั้งนี้ได้ดำเนินการกับสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่กระทำความผิดตามคำสั่งฯ ดังนี้ 1. สั่งปิดกิจการเป็นเวลา 5 ปี จำนวน 63 แห่ง จำแนกเป็น สถานบริการ จำนวน 6 แห่ง สถานประกอบการคล้ายฯ จำนวน 57 แห่ง ความผิดที่พบส่วนใหญ่ คือ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลา ตามที่กฎหมายบัญญัติ และยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน

 

2. สั่งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียง จำนวน 30 แห่ง ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับการตรวจอู่ซ่อมและร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อขยายผลต่อไปยังผู้ประกอบการ ที่ให้การสนับสนุนเมื่อมีการตรวจจับ รวมถึงการแข่งรถในทางสาธารณะ ซึ่งยังไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด