16 พฤศจิกายน 2562 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพพลิเคชันแบบถูกกฎหมาย”  

 

โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,150 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 95.7% เห็นด้วยกับการทำให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพพลิเคชันถูกกฎหมาย โดย 70.5% เห็นว่ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพพลิเคชันสร้างทางเลือกให้ผู้โดยสาร ทั้งนี้ 71.6% เห็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย รองลงมาคือ62.4% ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารและ สะดวกใช้งำนง่าย 67.9% ชี้หากถูกกฎหมายแล้วอยากให้มีข้อบังคับมารยาท รองลงมาคือ 56.7% มีเรทค่าโดยสารที่เป็นธรรม

 

เมื่อถามถึงความเห็นต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพพลิเคชัน พบว่า ร้อยละ 70.5 เห็นว่ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันสร้างทางเลือกให้ผู้โดยสารไม่ผูกขาดการเดินทาง รองลงมาคือ ทันสมัย สมาร์ทแท็กซี่ คิดเป็นร้อยละ 40.6 และยุ่งยากต้องใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็น ร้อยละ 22.6

 

ส่วนในประเด็นเห็นด้วยหรือไม่กับการทำให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพพลิเคชันถูกกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.7 เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 3.9 ไม่เห็นด้วย ที่เหลือร้อยละ 0.4 ไม่แน่ใจ ส่วนเมื่อถามว่าถ้ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพพลิเคชันถูกกฎหมายแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแก่ผู้โดยสารพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.6 เห็นว่าปลอดภัยเพราะมีข้อมูลผู้ขับ และทะเบียนรถเป็นหลักฐานในแอปฯ รองลงมามีร้อยละ 62.4 เท่ากัน เห็นว่าไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสะดวก ใช้งานที่ง่าย ทั้งเวลาเรียกรถ เวลาจ่ายตังค์ 

 

สำหรับเรื่องที่อยากให้เพิ่มเติมหากรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพพลิเคชันถูกกฎหมายแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 อยากให้มีข้อบังคับมารยาท การให้บริการของคนขับ รองลงมาร้อยละ 56.7 อยากให้มีเรทอัตราค่าโดยสารที่ยุติธรรม และร้อยละ 56.1 อยากให้มีสภาพรถใหม่พร้อมใช้งาน 

 

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมต้องการให้เกิดการบริการรถรับจ้างสาธารณะกฎหมาย  เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำรถส่วนบุคคลเข้ามาให้บริการรับจ้างกันอย่างแพร่หลาย และได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก ซึ่งผิดกฎหมาย


สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่ในรูปแบบเดิม ได้แก่ ปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม ให้มีการโฆษณาบนตัวรถได้ กำหนดให้รถที่มีขนาดเล็กสามารถใช้เป็นแท็กซี่ได้ บุคคลธรรมดาสามารถนำรถมาจดทะเบียนเป็น รถTAXI VIP ได้ ขยายอายุการใช้งานของรถ นำเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ทดแทนอุปกรณ์ TAXI OK ได้