การเคหะแห่งชาติจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่ง - รับมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/1 ระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ เทศบาลตำบลธัญบุรี

 

กคช. มอบโอนระบบสาธารณูปโภคโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต

 

          โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบ และนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เทศบาลตำบลธัญบุรีได้บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในโครงการต่อไป ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/1 สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 ตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

กคช. มอบโอนระบบสาธารณูปโภคโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต

 

        สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/1 มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ 34 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดสร้างเป็นบ้านแถว 2 ชั้น เนื้อที่ 16 ตารางวา จำนวน 1,314 หน่วย พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประกอบด้วย ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมส่วนควบ ไฟฟ้าสาธารณะ สวนสาธารณะ และระบบบำบัดน้ำเสีย