สำนักพัฒนาสังคม กทม. จับมือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย จัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

               นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดระเบียบผู้ทำการขอทานและคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

 

               ซึ่งกรุงเทพมหานครถือเป็นหน่วยงานสนับสนุน การดำเนินการด้านคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 12-27 พ.ย.2562 เน้นพื้นที่เสี่ยงที่พบมีคนขอทานจำนวนมากใน 10 เขตของกรุงเทพฯ

 

               เช่น หน้าห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า ตลาด สะพานลอย เป็นต้น รวมทั้งจะดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ

 

               ในส่วนของสำนักพัฒนาสังคม พร้อมหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตพื้นที่ นักสังคมสงเคราะห์จากสำนักพัฒนาสังคม จะจัดเจ้าหน้าที่ร่วมลงปฎิบัติงานในพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ สนามหลวง ถนนราชดำเนินกลาง สี่แยกคอกวัวเขตพระนคร ลานพระราชวังดุสิต สถานีรถไฟหัวลําโพง สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ เป็นต้น

 

12-27 พ.ย.2562 กทม.จัดระเบียบขอทาน

 

               นอกจากนี้สำนักพัฒนาสังคม ได้มีการดำเนินการ ”บ้านอิ่มใจ” เพื่อเป็นศูนย์คัดกรอง เพื่อรับเรื่องราว ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งต่อ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความมั่นคงในชีวิตเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ

 

               สำหรับการจัดหาที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพ หรือการช่วยเหลือใดๆ ในกรณีกลุ่มคนเร่ร่อน ต้องเป็นไปตามความสมัครใจ และมีความต้องการ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 หากพบว่าเจ็บป่วย หรือมีอาการทางจิต สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จะประสานส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษา ในสถานพยาบาลเฉพาะด้านต่อไป

 

12-27 พ.ย.2562 กทม.จัดระเบียบขอทาน