8 พฤศจิกายน 2562 นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางรัก ประกอบด้วย โรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม และโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า 

 

กทม.คุมเข้มคุณภาพอาหารครบ 5 หมู่ โรงเรียนสังกัด

 

 

ทั้งนี้เพื่อติดตามความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับทางโรงเรียนให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการจัดเมนูอาหารสำหรับเด็กนักเรียนทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวัน โดยส่วนประกอบของอาหารในแต่ละมื้อควรมีสารอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และควรมีผักและผลไม้  ในมื้ออาหาร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนควรตรวจสอบคุณภาพอาหารสำหรับเด็กนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ การประกอบอาหารควรมีความสะอาดในทุกขั้นตอน หมั่นเก็บกวาดเช็ดถูโรงอาหารหลังเด็กนักเรียนรับประทานเสร็จเรียบร้อยในแต่ละมื้อ เพื่อป้องกันมดและแมลงต่างๆ มากินเศษอาหารที่ร่วงหล่น ที่สำคัญ  เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียน

 

 

กทม.คุมเข้มคุณภาพอาหารครบ 5 หมู่ โรงเรียนสังกัด

 

 

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ทางโรงเรียนสามารถจัดเมนูอาหารให้เด็กนักเรียนได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานครได้ตรวจดูอาคารเรียน ห้องน้ำนักเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ โดยได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนตรวจสอบ   ความมั่นคงแข็งแรง และความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอีกด้วย 


ประเวศระวังสุขลักษณะโรงอาหารในโรงเรียน

 

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนการตรวจประเมินสุขลักษณะของโรงอาหารในโรงเรียน ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ในวันที่ 14 พ.ย. 62 เวลา 09.00–16.00 น. ณ โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ โรงเรียนสุเหร่าทางควาย และ Beaconhouse Yamsaard Internationnal School  

 

 

กทม.คุมเข้มคุณภาพอาหารครบ 5 หมู่ โรงเรียนสังกัด

 

 

โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ และศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เข้าตรวจประเมินด้านกายภาพครัวของโรงเรียน สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ทดสอบความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์ และมือของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของสารเคมี และเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยให้แก่แม่ครัวและตัวแทนนักเรียน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษให้แก่นักเรียน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

 

 

กทม.คุมเข้มคุณภาพอาหารครบ 5 หมู่ โรงเรียนสังกัด