royal coronation
10 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

โปรดเกล้าฯผบ.ทอ.-อภิชาติ เป็น ส.ว.หลัง ธีระเกียรติ ลาออก

7 พฤศจิกายน 2562 - 20:35 น.
ราชกิจจานุเบกษา,แต่งตั้งสว
Shares :
เปิดอ่าน 539 ครั้ง

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผบ.ทอ.-อภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา หลัง "ธีระเกียรติ" ลาออก และพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่ง


 


              7 พ.ย.2562-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

                มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

           

             

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

๑. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
๒. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

 

 

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา

 

พระบรมราชโองการแต่งตั้ง ส.ว. (คลิกที่นี่)

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ