คมชัดลึกออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ข่าวทั่วไป

เริ่มเทอมหน้า กทม.เพิ่มงบอาหารนักเรียน เป็น 40 บาท

22 ตุลาคม 2562 - 12:19 น.
อาหาร,นักเรียน,เพิ่มงบประมาณ,ขึ้นค่าอาหาร,กทม
ข่าวทั่วไป

Shares :
เปิดอ่าน 247 ครั้ง

กทม.เพิ่มงบอาหารนักเรียน 10 บาท จากเดิม 30 บาท เป็น 40 บาทต่อคนต่อวัน มีผลเทอมหน้า


 

               กรุงเทพมหานคร เพิ่มงบอาหารเช้า-กลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จาก 30 บาท เป็น 40 บาท มีผลเทอมหน้า เผยอาหารในโรงเรียนเป็นอาหารมื้อสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการเต็มศักยภาพ

 

               จากกรณีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เสนอให้กรุงเทพมหานคร ปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 

               เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตที่รีบเร่งทำให้คนใส่ใจในการรับประทานอาหารน้อยลง โดยเฉพาะอาหารเช้าที่กลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลย อาหารกลางวันในโรงเรียนจึงกลายมาเป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุดมื้อหนึ่งทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ การรับอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอจึงมีความจำเป็นกับนักเรียน


               โดยเรื่องอาหารสำหรับนักเรียนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กรุงเทพมหานคร ต้องกำหนดนโยบายในการดูแลส่งเสริมให้ได้คุณภาพ เนื่องจากนักเรียนถือเป็นช่วงวัยในการเจริญเติบโต ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพ มีปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม

 

               จึงได้จัดสรรอาหารเช้าให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้รับประทานที่โรงเรียนทั้ง 437 โรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 286,700 คน 

 

               กรุงเทพมหานคร มีการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารเช้า คนละ 10 บาท และอาหารกลางวันได้รับสนับสนุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาล คนละ 20 บาท รวมเป็น 30 บาท ต่อคนต่อวัน

 

               แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สินค้าอุปโภค บริโภค มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้งบประมาณค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่โรงเรียนได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโต มีความต้องการบริโภคอาหารในปริมาณมากตามวัยของนักเรียน

 

               ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรางกายนักเรียนให้เจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพ จึงขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันอีกคนละ 10 บาท รวมเป็น 40 บาท ต่อคน ต่อวัน

 

               ด้าน นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นักเรียนกรุงเทพมหานคร กว่าร้อยละ 70 เป็นเด็กด้อยโอกาส ส่วนหนึ่งเป็นประชากรแฝงที่กรุงเทพมหานคร ต้องเข้ามาดูแล ซึ่งกรณีดังกล่าวกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษสามารถพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมได้ และเมื่อเพิ่มงบประมาณแล้ว ควรเพิ่มในส่วนของคุณภาพ สุขโภชนาการอาหาร ให้ครบทุกหมู่ และมีปริมาณเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงอายุด้วย

 

                พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีนัก ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางเช้าและอาหารวันเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีเห็นด้วยกับสภากรุงเพมหานครที่จะให้มีการเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวัน โดยจะมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับเพื่อดำเนินการต่อไป

 

               ล่าสุด วันที่ 21 ต.ค. 2562 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เห็นชอบเรื่องดังกล่าวตามที่สภากรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอประเด็นดังกล่าว โดยเทอมการศึกษาหน้า เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 437 แห่ง จากเดิมที่ได้รับงบสนับสนุนค่าอาหารเช้ามื้อละ 10 บาท และ ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 20 บาท จะปรับเพิ่มเป็นค่าอาหารเช้า 15 บาท และค่าอาหารกลางวัน 25 บาท

 

               แต่เรื่องงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารนักเรียนกรุงเทพมหานคร 10 บาทนี้ กรุงเทพมหานครจะทำเรื่องเสนอของบสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากคงจะต้องอนุมัติสนับสนุนเพิ่มงบค่าอาหารนักเรียนของสพฐ.ที่จะนำเสนอขอเพิ่มมาเช่นกัน"ร.ต.อ.พงศกร กล่าว

 

               ร.ต.อ.พงศกร กล่าวอีกว่า ประเด็นการเพิ่มงบอาหารนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครดังกล่าวนี้ ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครวันที่ 16 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา โดยนายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำเสนอ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ก่อนนำเสนอให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา

 

               โดยนายพรชัย ให้เหตุผลว่า เนื่องจากอาหารเช้า เป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุดทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการ การได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอจึงมีความจำเป็นกับนักเรียน

 

               เรื่องอาหารสำหรับนักเรียนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กทม.กำหนดนโยบายในการดูแลส่งเสริมให้ได้คุณภาพ เนื่องจากนักเรียนถือเป็นช่วงวัยในการเจริญเติบโต ควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพ มีปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม

 

               ขณะที่ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สินค้าอุปโภคและบริโภคมีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้งบประมาณค่าอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดหาอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการของนักเรียนตามแต่ละวัย

 

               ทั้งนี้ปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 437 แห่ง เป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 ประมาณ 90% ที่เหลือเป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล-ม.6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 286,700 คน

 

               เดิมมีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลวงเงิน 20 บาทแก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. และกรุงเทพมหานคร แต่กรุงเทพมหานคร ดสรรงบส่วนตัวเป็นงบอาหารเช้าแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดคนละ 10 บาท ไม่รวมนม 1 ถุงที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

 

               โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า นอกจากเรื่องงบประมาณอาหารเช้า-กลางวันที่จะเพิ่มแก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว จะมีเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารและปริมาณที่เพียงพอตามโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างเข้มงวดด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-กทม.เอาจริง จยย.ขี่บนทางเท้า ยึดเสื้อวิน 3 ปี

-กทม.งัดมาตรการเด็ดขาด จัดการป้ายผิดกฎหมาย

-กทม.เปิด 5 ช่องทางเช็กน้ำท่วม

-กทม.มาตามนัด ล้างถนนลดฝุ่น 28 เขต

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ