พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 54 นาย ดังนี้

 

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จำนวน 24 นาย

              1. พลเอก ก่อเกียรติ พิทักษ์วงศ์

              2. พลเอก ชวลิต พงษ์พิทักษ์

              3. พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม

              4. พลเอก ธนา จารุวัต

              5. พลเอก ธรากร ธรรมวินทร

              6. พลเอก บัณฑิต สุวัฑฒน

              7. พลเอก ปรีชา สายเพ็ชร

              8. พลเอก พิจิตร แก้วลี

              9. พลเอก ยอดพล เบี้ยวไข่มุข

              10. พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ

              11. พลเอก สมชาย เพ็งกรูด

              12. พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ

              13. พลเอก สุทัศน์ จารุมณี

              14. พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง

              15. พลโท ไกรเวทย์ พูลอำไภย์

              16. พลโท จะนะ ปรีชา

              17. พลโท ชลิต พวงมาลีประดับ

              18. พลโท วัลลภ ฐิติกุล

              19. พลโท สมบูรณ์ ดีรอด

              20. พลโท สายัณห์ เมืองศรี

              21. พลโท สุวิทย์ มหาศักดิ์สุนทร

              22. พลโท เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร

              23. พลตรี คณเดช พงศบางโพธิ์

              24. พลตรี สราวุธ เมืองแมะ

 

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ จำนวน 2 นาย

              1. พลเรือเอก เกรียงไกร อนันตศานต์

              2. พลเรือโท ยงยุทธ พร้อมพรหมราช

 

นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 11 นาย

              1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

              2. พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์

              3. พลอากาศเอก คุณทร มณีเขียว

              4. พลอากาศเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์

              5. พลอากาศเอก ไชยศ เทียนคำศรี

              6. พลอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์

              7. พลอากาศเอก มกราชัย บูชาชาติ

              8. พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์

              9. พลอากาศโท ไกรสร จันทร์เรือง

              10. พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม

              11. พลอากาศโท ประเสริฐ ช่างประเสริฐ

 

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 17 นาย

              1. พลตารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

              2. พลตารวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

 

 

 

              3. พลตารวจเอก เดชา บุตรน้ำเพชร

              4. พลตารวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค

              5. พลตารวจเอก ธเนตร์ พิณเมืองงาม

              6. พลตารวจเอก ทวิชชาติ พละศักดิ์

              7. พลตารวจโท สุธีร์ เนรกัณฐี

              8. พลตารวจโท ธเนษฐ สุนทรสุข

              9. พลตารวจโท บุญลือ กอบางยาง

              10. พลตารวจโท พลศักดิ์ บรรจงศิริ

              11. พลตารวจตรี กิตติกร บุญสม

              12. พลตารวจตรี นิยม ด้วงสี

              13. พลตารวจตรี จิระศักดิ์ มีสัทธรรม

              14. พลตารวจตรี วิศาล พันธุ์มณี

              15. พลตารวจตรี วิรัช สุมนาพันธุ์

              16. พลตารวจตรี อานวย พวกสนิท

              17. พลตารวจตรี อดิศักดิ์ คุณพันธ์

 

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2562

              ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

โปรดเกล้าฯ ศรีวราห์ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

 

 

โปรดเกล้าฯ ศรีวราห์ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

 

 

โปรดเกล้าฯ ศรีวราห์ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง