royal coronation
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

โปรดเกล้าฯ ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา

วันที่ 17 กันยายน 2562 - 11:05 น.
คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 3 ครั้ง

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา

 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

 

 

               โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป

               ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

               ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศราชกิจจาฯ ให้ ขรก. ตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง

- จุติ ลาออก ส.ส. อิสระ เสียบแทน

- พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 7,867 ราย

- ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงออกไปอีกสามเดือน

- โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ