royal coronation
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา

วันที่ 17 กันยายน 2562 - 10:27 น.
คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 3 ครั้ง

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา จำนวน 31 ราย

 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักพระราชวังที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดี จำนวน 31 ราย ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

 

 

 

               บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดสำนักพระราชวัง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา

เหรียญทองช้างเผือก

               ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล มีบัง

เหรียญจักรมาลา

               1. จ่าสิบเอก เกษม ผ่องสุข

               2. จ่าสิบเอก จำนงค์ จันภักดี

               3. จ่าสิบเอก ฉลาด เกาสังข์

               4. จ่าสิบเอก ไชยยนต์ พันแสน

               5. จ่าสิบเอก ดินัน การงานดี

               6. จ่าสิบเอก ตันติกรณ์ บุญวิเศษ

               7. จ่าสิบเอก ทศพล พูลพจน์

               8. จ่าสิบเอก ทองดี ทองโกฏิ

               9. จ่าสิบเอก ทะวี ภูธร

               10. จ่าสิบเอก นิยม พิมพ์คณิต

               11. จ่าสิบเอก พล อ่อนทอง

               12. จ่าสิบเอก พิชัย สุขจิตร

               13. จ่าสิบเอก พิภพ สุริยะวงศ์

               14. จ่าสิบเอก ไพรัช ฉิมงาม

               15. จ่าสิบเอก ไพศาล เอี่ยมสอาด

               16. จ่าสิบเอก ยุทธพงษ์ วงษ์ปัญญา

               17. จ่าสิบเอก ฤทธิไกรชัยเวทย์ เดชพลภักดี

               18. จ่าสิบเอก ล าพอง อาษาภักดี

               19. จ่าสิบเอก วิทชุเรศย์ ศรีโคตร

               20. จ่าสิบเอก ศักดา พรหมทัด

               21. จ่าสิบเอก สนั่น เกตุเหล็ก

               22. จ่าสิบเอก สนิท มัฐผา

               23. จ่าสิบเอก สมคิด พงษ์พิมพ์

               24. จ่าสิบเอก สมชาย ทำสวน

               25. จ่าสิบเอก สมชาย สุมะนา

               26. จ่าสิบเอก สมศักดิ์ ปัดอาสา

               27. จ่าสิบเอก สมุทร พานนอก

               28. จ่าสิบเอก อภิชาต กาหยี

               29. จ่าสิบเอก อภิรัตน์ ไผ่สอาด

               30. พันจ่าเอก สันติ กุยุคำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศราชกิจจาฯ ให้ ขรก. ตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง

- จุติ ลาออก ส.ส. อิสระ เสียบแทน

- พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 7,867 ราย

- ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงออกไปอีกสามเดือน

- โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ