โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน - 13 ก.ย. 62 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 : อะไรที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรู้? เป็นการมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจเรื่องหลักการเงินที่ยั่งยืน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่คาดว่าจะได้ประกาศใช้ในเร็วนี้ โดยมีนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอล คอมแพ็ค ประเทศไทย และผู้แทนจากภาคธุรกิจ จำนวน 200 คน เข้าร่วมงาน

 

 

 

                นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประชาคมโลกตื่นตัวเกี่ยวกับการแข่งขันและขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

 

              โดยเฉพาะการดำเนินกิจการขนาดใหญ่หลายกรณีส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น จนเกิดการเรียกร้องให้ผู้ดำเนินธุรกิจรับผิดชอบผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงกำหนดให้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้วาระแห่งชาติ พร้อมมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิฯจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการฯ ฉบับแรกในเอเชียที่ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในภูมิภาคนี้ โดยปัจจุบันแผนดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะได้รับการรับรองและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้

 


 

            รมว.ยุติธรรม กล่าวอีกว่า มาตรการสำคัญที่สามารถช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนได้ คือ หลักการเงินที่ยั่งยืน ซึ่งจะสนับสนุนให้สถาบันการเงินมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยนำผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ให้สินเชื่อทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่าการคำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของบริษัทตนเองเท่านั้น