เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 – ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศาลอุทธรณ์ ถ.รัชดาภิเษก นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ และนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศาลอุทธรณ์และกระทรวงยุติธรรม เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

 

 

          โดยความร่วมมือนี้ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) จะพัฒนาระบบการส่งสำนวนคดีรูปแบบสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ ในคดีที่มีการยื่นอุทธรณ์ไปให้ศาลอุทธรณ์โดยเร็ว

 

 

          ส่วน ศาลอุทธรณ์ ก็จะจัดให้มีระบบตรวจสอบข้อมูลคดีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาต่อศาลอุทธรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและประชาชนสามารถติดตามข้อมูลคดีได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของศาลอุทธรณ์

 

 

          นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์ และ กระทรวงยุติธรรม ยังร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และการพัฒนาเครือข่ายการทำงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานตามกฎหมาย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายประธานศาลฎีกา ที่มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีมาเพื่อสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศาลดิจิทัล (D-court) ภายในปี พ.ศ.2563 รวมทั้งตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม.