royal coronation
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

ห้ามชู้สาว - แต่งโป๊ในสถานศึกษา

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 - 19:24 น.
สังคม,ข่าวทั่วไป,ราชกิจจานุเบกษา
Shares :
เปิดอ่าน 7,021 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกฎคุมประพฤติ นร. - นศ. ห้ามทะเลาะวิวาท - ชู้สาว - แต่งตัวโป๊ ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา

 

               เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

               ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

               “(6) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำการดังกล่าว

               (7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย”

               ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

               “(9) เที่ยวเตร่นอกสถานที่พัก รวมกลุ่ม หรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”

               ให้ไว้ ณ วันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2562

               ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

               หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษาจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ