จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเรียกประชุมครม.ชุดใหม่ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ 
เพื่อพูดคุยเรื่องของการแบ่งงานตามภาระหน้าที่ที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ให้เป็นแนวทางการทำงานและนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาต่อไป เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,188 คน ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. “ปัญหาเศรษฐกิจ” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ  
อันดับ 1  ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ขึ้นเงินเดือน ขึ้นค่าแรง  63.99%
อันดับ 2  แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร กระตุ้นการส่งออก 43.26%
อันดับ 3  แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันโครงการขนาดใหญ่ กระจายรายได้ 34.20%
อันดับ 4  ชะลอการขึ้นภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ  20.47%
อันดับ 5  สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ แก้ปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า  18.39%

 

2. “ปัญหาสังคม” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ  
อันดับ 1  ปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิต  61.45%
อันดับ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ปัญหาปากท้อง สุขภาพร่างกาย  57.11%
อันดับ 3  ขจัดความเหลื่อมล้ำ เอารัดเอาเปรียบ ความไม่เท่าเทียม  22.69%
อันดับ 4  ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีวินัย เคารพกฎหมาย  21.90%
อันดับ 5  แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติก พลังงาน ป่าไม้ น้ำท่วม  19.26%

 

3. “ปัญหาการเมือง” เรื่องใด? ที่ประชาชนอยากฝากให้ ครม.ชุดใหม่ เร่งดำเนินการ  
อันดับ 1  ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น การใช้งบประมาณโครงการต่างๆ  56.32%
อันดับ 2  เล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้าย โจมตีกัน  33.91%
อันดับ 3  ช่วยกันปฏิรูปการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  25.86%
อันดับ 4  ตั้งใจทำงาน แก้ปัญหาแต่ละกระทรวง มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม  17.14%
อันดับ 5  ไม่แทรกแซงการทำงาน ไม่ใช้อำนาจเผด็จการ  14.37%