royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

74 พรรคยื่นบัญชีเงินเลือกตั้งครบ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 - 14:25 น.
74 พรรค,ยื่นบัญชีเงินเลือกตั้ง
Shares :
เปิดอ่าน 1,573 ครั้ง

74 พรรคการเมืองยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครบ พบผู้สมัคร ส.ส. 33 ราย ยังไม่ยื่นแสดงบัญชี ระบุมีโทษอาญา จงใจยื่นเท็จโทษหนักทั้งผู้สมัคร-หัวหน้าพรรค คุก 1-5 ปี


            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -25 มิ.ย.62-74 พรรคการเมืองยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครบ พบผู้สมัคร ส.ส. 33 ราย ยังไม่ยื่นแสดงบัญชี ระบุมีโทษอาญา จงใจยื่นเท็จโทษหนักทั้งผู้สมัคร-หัวหน้าพรรค คุก 1-5 ปี เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. เปิดเผยถึงการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมือง ว่า พรรคการเมืองทั้ง 74 พรรค ได้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายครบแล้ว ในส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย จำนวน 10,608 คน ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายแล้ว จำนวน 10,575 คน ไม่ยื่นแสดวบัญชี จำนวน 33 คน

 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายรับและรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่น และขยายเวลาได้ แต่ไม่เกิน 15 วัน จากนั้น กกต.จะเปิดเผยรายงานสรุปบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมือง โดยประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
         สำหรับผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อกกต.ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี
          ทั้งนี้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 67 กำหนดให้ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อ กกต. ตามแบบที่ กกต. กำหนด ซึ่งครบกำหนดในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended