royal coronation
7 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

"ผู้ว่าฯกยท."พูดแล้วพาราซอยซีเมนต์ไม่เอื้อเฉพาะกลุ่ม

24 มิถุนายน 2562 - 16:54 น.
กยท,ยางพารา,ถนนยางพารา
Shares :
เปิดอ่าน 2,630 ครั้ง

"กยท."ยันเปิดรับทุกบริษัทขอรับรองมาตรฐานวัสดุงานก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ไม่เคยเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม มุ่งเพิ่มการใช้ยางในประเทศ-ยกระดับรายได้ชาวสวน

 

24 มิถุนายน 2562 จากกรณีกระแสข่าว รวมถึงประเด็นที่มีกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการไปร้องเรียนนายกรัฐมนตรี
ที่ศูนย์ร้องทุกข์ (1111) เรื่องหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่ส่อไปในทางเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชน ในการจัดจำหน่ายผูกขาดแก่ผู้ประมูลได้ในโครงการถนนพาราซอยซีเมนต์  

 

ทั้งนี้กยท.ยืนยันไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือเฉพาะกลุ่ม ขณะนี้พร้อมเปิดรับทุกบริษัทที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานวัสดุงานก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์  มุ่งเป้าหมายเพียงให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น และช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

 

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ที่ผ่านมามีได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมบัญชีกลาง สตง. ปปช. กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการฯ  

 

จากการประชุมได้มีข้อคิดเห็นจากผู้แทนกระทรวงการคลังว่า ควรมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการทำถนนพาราซอยซีเมนต์ ซึ่งได้แก่ น้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม เนื่องจากเป็นวัสดุชนิดใหม่และมีผลโดยตรงต่อมาตรฐานหรือข้อกำหนดของถนนชนิดนี้

 

ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ซึ่งประกอบด้วย ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน  ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท  ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย  ผู้แทนกองทัพบก และผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ

 

 

มีอำนาจหน้าที่พิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ พร้อมทั้งได้ประกาศคู่มือการรับรองคุณภาพของน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ซึ่งในคู่มือดังกล่าวประกอบด้วยขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการขอรับรองคุณภาพของน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม

 

สำหรับขั้นตอนในการขอรับรองมาตรฐานฯ มีดังนี้

 

- ผู้ประกอบการยื่นขอการรับรองพร้อมหลักฐานตามคู่มือฯกำหนด พร้อมนัดวันที่ให้คณะกรรมการ(ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงและการยางฯ) เข้าตรวจและเก็บตัวอย่างทดสอบ

 

- เจ้าหน้าที่ตรวจกระบวนการผลิตและนำตัวอย่างส่งวิเคราะห์ผลสมบัติทางยางและสมบัติทางวิศวกรรม ตามเกณฑ์กำหนดในคู่มือฯโดยการยางแห่งประเทศไทยรับผิดชอบในการทดสอบสมบัติทางยางและ ส่วนการทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมได้ใช้ห้องทดสอบของหน่วยงานอื่นแทนกรมทางหลวง เนื่องจากห้องทดสอบของกรมทางหลวงขาดแคลนบุคลากรและมีภารกิจประจำอยู่แล้ว

 

รวมถึงความสามารถของเครื่องมือในห้องทดสอบของกรมทางหลวงนั้น สามารถทำการทดสอบได้จำนวน 20 ตัวอย่างต่อเดือน ทำให้อาจเกิดความล่าช้า กรมทางหลวงจึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบ ในการใช้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแทน เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเครื่องมือและมีผลงานในการทดสอบสมบัติต่างๆ ให้กับงานวิจัยมาแล้ว ซึ่งศูนย์ทดสอบดังกล่าวมีการควบคุมคุณภาพเช่นกัน ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบไม่มีอำนาจในการตัดสินว่าบริษัทใดผ่านการทดสอบหรือไม่ เพียงแต่นำผลที่ได้เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดเท่านั้น

 

 

- นำเสนอผลให้คณะกรรมการรับรองฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสม สารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มนั้น ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินว่าบริษัทใดผ่านการรับรองหรือไม่ เพียงแค่ทดสอบและส่งผลทดสอบที่ได้ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา

 

นายเยี่ยม กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจรับรองคุณภาพวัสดุเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ จะตรวจสอบอุปกรณ์ และกระบวนการผลิตว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และสารผสมเพิ่มที่เป็นไปตามข้อกำหนด  และเมื่อผ่านการรับรองนี้แล้ว หากผู้ประกอบการ/บริษัท ประสงค์จะจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่ม จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเข้าตรวจสอบรับรองล็อตการผลิต (ก่อนนำไปใช้) ด้วย เพื่อเป็นเครื่องการันตีคุณภาพว่าสามารถนำไปใช้ในงานสร้างถนนได้อย่างถูกต้อง และได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

 

ขณะนี้มีบริษัทมายื่นขอรับรองคุณภาพฯ จำนวน 10 บริษัท  โดยมี 3 บริษัท ผ่านการรับรอง มี 4 บริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการรับรอง และมี 2 บริษัท ไม่ผ่านการรับรอง ส่วนอีก 1 บริษัทยังไม่แจ้งให้เข้าตรวจสอบรับรอง  อย่างไรก็ตามบริษัทที่ผลิตน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มไม่ใช่ผู้รับจ้างในการทำถนน เป็นเพียงผู้จำหน่ายวัสดุชนิดหนึ่งประกอบการทำถนนเท่านั้น ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อวัสดุที่ได้มาตรฐานจากแหล่งใดก็ได้ คณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสที่จะทดสอบและรับรองมาตรฐานน้ำยางผสมสารผสมเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจผลิตและดำเนินการตามขั้นตอนตลอดเวลา โดยได้มีผู้ประกอบการที่สนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้ว่าการฯ กล่าวย้ำว่า การรับรองมาตรฐานวัสดุฯ นั้น ได้เปิดให้ทุกบริษัทได้ยื่นขอรับรอง โดยไม่มีการล๊อคสเปคหรือเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในการกำหนดมาตรฐานการรับรองวัสดุดังกล่าว เป็นการประกันคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างถนนพาราซอยซีเมนต์ ซึ่งจะได้ถนนที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงและคงทน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายใดสนใจยื่นขอรับรองฯ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร 0-2940-5712 ต่อ 130  ในวันเวลาราชการ

 

 

“การดำเนินงานของ กยท. ในโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขปัญหาราคายางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางได้โดยตรง และเห็นผลที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน”รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าว

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ