royal coronation
16 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ติดอาวุธ 'ผู้ประกอบการ' ยกระดับโอทอป

5 ธันวาคม 2561 - 14:46 น.
พัฒนาชุมชน,โอทอป,ผู้ประกอบการ,พัฒนาผลิตภัณฑ์,ยกระดับ
Shares :
เปิดอ่าน 275 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ยกระดับโอทอป มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 

               สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการโอทอป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 160 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการศึกษาและพัฒนา พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

 

               สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 160 ผลิตภัณฑ์

 

               ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้มีความมั่นคง ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้

 

               จากผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ผ่านมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหา

 

               โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียน OTOP ใหม่ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงามโดดเด่น ยังไม่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

               ดังนั้น การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 

               สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง จึงจัดทำโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP นี้ขึ้น ผ่านกระบวนการ อาทิ มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต และความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ

 

               เมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเรื่องราว (Story) ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบตราผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลาก ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นแตกต่าง เพิ่มมูลค่าและตรงต่อความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น สร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ