22 ก.ค.61 - ดร.นพดล  กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผย ผลสำรวจ เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร ต่อธนาคารออมสินกับปัญหาหนี้ครู" 

           ซึ่งได้ศึกษาตัวอย่างประชาชน ทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,156 ตัวอย่าง  ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.6 ไม่เห็นด้วย ต่อการประกาศไม่ยอมชำระหนี้ของครู เพราะเห็นว่าธนาคารทำถูกแล้ว โดยครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม ต้องมีวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง และยอมรับผลที่ตัวเองทำ ไม่ควรใช้กฎหมู่มาทำให้เสียภาพลักษณ์ เป็นต้น ขณะที่ร้อยละ 14.7 ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเช่นกัน

           ส่วนที่เห็นด้วยกับการประกาศดังกล่าวของครูนั้น มีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั้นที่เห็นด้วย และร้อยละ 6.4 ที่ค่อนข้างเห็นด้วย โดยส่วนนี้เห็นว่าเป็นปัญหาค่าครองชีพสูง หนี้สินครูมีมาก ขณะที่ครูทำประโยชน์ให้กับสังคม
ก็น่าเห็นใจเงินเดือนน้อย เป็นต้น 

          โดยร้อยละ 93.8 ยังเห็นว่าครูควรยอมรับสภาพหนี้ที่ก่อไว้กับธนาคารด้วย ส่วนที่ระบุ่าไม่ควรยอมรับมีเพียงร้อยละ 6.2

          ส่วนท่าทีของธนาคารออมสินต่อการแก้ปัญหาหนี้ครูนั้น ประชาชนร้อยละ 82.6 ระบุพอใจมากถึงมากที่สุด โดยเห็นว่าธนาคารยืดหยุ่นช่วยเหลือมากแล้ว ดอกเบี้ยต่ำ มีประกันชีวิต ครอบครัวครูได้รับผลประโยชน์ เห็นคุณค่าของครูทำประโยชน์สังคม ทำให้ครูมีวินัยการเงิน และแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ เป็นต้น

          ซึ่งร้อยละ 10.7 พอใจปานกลาง ขณะที่มีเพียงร้อยละ 6.7 พอใจน้อยถึงไม่พอใจเลย เพราะเห็นว่าปัญหาค่าครองชีพสูง ยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ควรให้กู้เพิ่ม เป็นต้น 

           

          อย่างไรก็ดีสำหรับสาเหตุหลักของปัญหาหนี้สินของประชาชนทั่วไป ในการสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 ใช้จ่ายเงินเกินตัว 
          รองลงมา ร้อยละ 87.1 ชำระหนี้ไม่ตรงเวลา 
          ร้อยละ 85.2 ไม่มีวินัย 
          ร้อยละ 72.6 ใช้เงินเพราะอยาก มากกว่าจำเป็น 
          ร้อยละ 65.9 โทษเศรษฐกิจไม่ดี 
          ร้อยละ 64.3 มีค่านิยมเป็นหนี้ตามๆ กัน  
          ร้อยละ 53.2 หมุนเงินไม่เป็น 
          ร้อยละ 42.1 ถูกหลอกถูกโกง 
          ร้อยละ 38.9 เล่นพนัน 
          ร้อยละ 34.4 ค้ำประกันคนอื่น