royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

โปรดเกล้าฯ แล้ว "ผู้ว่าฯเชียงราย" ไปเป็น "ผู้ว่าฯพะเยา"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 - 13:23 น.
โปรดเกล้า,ผู้ว่าเชียงราย,ผู้ว่าพะเยา,ณรงค์ศักดิ์
Shares :
เปิดอ่าน 2,235 ครั้ง

โปรดเกล้าฯแล้ว "ณรงค์ศักดิ์ โอสถาธนากร" จากผู้ว่าเชียงรายไปเป็นผู้ว่าฯพะเยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีเนื้อความระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

๑. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

    ๒. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

    ๓. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

    ๔. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

    ๕. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

    ๖. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

๗. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

  

 ๘. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

   

 ๙. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

    ๑๐. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

    ๑๑. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ