royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

"ป.ป.ช."ฟันก๊วนงาบเงินทอนวัด

วันที่ 8 มกราคม 2561 - 15:48 น.
ปปช., เงินทอนวัด
Shares :
เปิดอ่าน 441 ครั้ง

ป.ป.ช."ฟันก๊วนงาบเงินทอนวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้"พนม-ประนอม"ไม่รอด

          8 ม.ค. 61  นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. สืบเนื่องจากที่มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยมี พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน กรณีกล่าวหานางสาวประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตาแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กับพวก รวม 9 คน ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เกี่ยวกับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนแก่วัดชลธาราวาส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส วัดยูปาราม อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และวัดสุริยาราม อ.เทพา จ.สงขลา วัดละ 4 ล้านบาท รวม 12 ล้านบาท โดยมีการเรียกเงินทอนจาก 3 วัด วัดละ 3.2 ล้านบาท รวมมูลค่า 9.6 ล้านบาท

         "พนม"เอี่ยวนั่งที่ปรึกษาคกก.พิจารณาการจัดสรรงบประมาณเผยแผ่พระพุทธศาสนา

          นายวรวิทย์ กล่าวว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานฟังได้ว่าในปีงบประมาณ 2558 พศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นเงินอุดหนุน 4,501 ล้านบาท โดยงบประมาณอุดหนุนส่วนหนึ่งจานวน 459 ล้านบาท ใช้ในโครงการ กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองพุทธศาสนาศึกษา ท้ังน้ี ในการจัดสรรเงินอุดหนุน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการ กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2558 มีนายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. เป็นท่ีปรึกษา และนางสาวประนอม เป็นประธานกรรมการ

          "ผอ.พศ. สงขลา"ตัวดีลวัดบอกจะเสริฟงบให้ 3 วัด วัดละ 4 ล้านแลกเงินทอนวัดละ 3.2 ล้าน  

         "ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2558 นายเสถียร ได้ประสานติดต่อกับวัดชลธาราวาส วัดยูปาราม และวัดสุริยาราม ว่าจะมีการจัดสรรงบเงินอุดหนุนให้ แต่มีเงื่อนไขว่าวัด จะต้องคืนเงินส่วนหนึ่งแก่ตน และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ มีการประชุม เมื่อวันท่ี่ 3 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาจัดสรรงบเงินอุดหนุนให้วัดซึ่งไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุน จำนวน 3 วัด ดังกล่าวท่ี่นายเสถียรได้ประสานติดต่อไว้ หลังจากนั้นได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนธุรการเพื่อขออนุมัติจัดสรรและโอนจ่ายเงินอุดหนุนแก่วัดทั้งสามต่อมานายพนม ได้อนุมัติให้โอนจ่ายเงิน แก่วัดท้ั้ง 3 วัดละ 4 ล้านบาท หลังจากได้โอนเงินอุดหนุนแก่วัด3แล้ว นายเสถียรได้แจ้งกับวัดทั้ง 3 ว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว จำนวน 4 ล้านบาท ให้คืนเงิน จำนวน 3.2 ล้านบาท โดยในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายเสถียรได้ไป พบกับพระครูบริหารสังฆานุวัตร ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสงขลา เพื่อรับเงินในส่วนของวัดชลธาราวาส จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้จับกุมนายเสถียร พร้อมของกลางเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 3,200,000 บาท" เลขาฯป.ป.ช. กล่าว

          "ประนอม"แก้เกมหาข้ออ้างใช้เงินทอน สั่งทำเอกสารโครงการเพิ่มทันทีหลัง"เสถียร"จนมุม

           นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า หลังจากนายเสถียรถูกจับกุม ในช่วงค่ำวันเดียวกัน นางสาวประนอมโทรศัพท์แจ้งนายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ ขณะดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ให้จัดทำเอกสารโครงการส่งเสริม ความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวไทยพุทธในพื้นท่ี่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ เพื่อจัดทำโครงการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 กิจกรรม เพื่อแสดงว่าจะนำเงินจำนวน 4 ล้านบาท ที่ได้โอนให้กับวัดชลธาราวาส ไปใช้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว เมื่อทำเอกสารเสร็จแล้วจึงได้แฟกซ์เอกสารให้สำนักงานพศ.สงขลา เพื่อใช้ประกอบการชี้แจง ข้อเท็จจริงท่ี่นายเสถียรถูกจับกุมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยวรรคท้ายในบันทึกข้อความปรากฏข้อความว่า จะมีการจัดประชุมผอ.พศ.จังหวัด 5  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เพื่อรับมอบเงินจำนวน 3.2 ล้านบาท ที่นายเสถียรรับจากพระครูบริหาร สังฆานุวัตร นำไปดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

         หลังจากนั้น นางสาวประนอมได้มีหนังสือถึงผอ.พศ.จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมแนบแผนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อให้พศ.จังหวัดประสานคณะสงฆ์ภาคส่วนต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนในพื้นท่ีเพื่อร่วมดำเนินการตามแผนโครงการ ดังนั้น จึงต้องแบ่งเงิน 3.2 ล้านบาท จากวัดชลธาราวาส เพื่อนำไปใช้ในแผนการขับเคลื่อนโครงการ ระยะที่ 1 โดยต้องให้ ผอ.พศ. จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปรับเงินท่ี่นายเสถียรรับคืนจากพระครูบริหาร สังฆานุวัตร จำนวน 3.2 ล้านบาท ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา เพื่อนำไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมในจังหวัดของตน

          สำหรับในส่วนของเงิน 3.2 ล้านบาท ที่จัดสรรให้กับวัด ยูปาราม จะนำไปใช้ตามแผนการขับเคลื่อนโครงการระยะที่ 2 ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส จังหวัดละ 8 แสนบาท และเงินจำวน 3.2 ล้านบาท ท่ีจัดสรรให้กับวัดสุริยาราม จะนำไปใช้ตามแผนการขับเคลื่อนโครงการระยะท่ี 3 ในจังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส จังหวัดละ 8 แสนบาท

          "ป.ป.ช."แฉทำเอกสารเท็จ หวังฟอก"เสถียร"เรียกเงินทอนไม่ไว้หน้า ฟันกราดรูด แม้ได้คืนงบทั้งหมด

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงิน อุดหนุนฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่วัดชลธาราวาส วัดยูปาราม และวัดสุริยาราม โดยไม่มีเอกสาร ประกอบการพิจารณา จึงเป็นการไม่ชอบ เอกสารโครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวไทยพุทธในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นการจัดทำเอกสารหลักฐานเท็จ ภายหลังที่นายเสถียรถูกจับกุม

          การท่ี่นางสาวประนอมทำหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เป็นการดำเนินการเพื่อรองรับการกระทำของนายเสถียรที่เรียกรับเงินจากวัดชลธาราวาส วัดยูปาราม และวัดสุริยาราม โดยทุจริต และเห็นว่า การจัดสรรงบเงินอุดหนุนให้ท้ั้ง 3 วัดดังกล่าว จึงมิใช่เพื่อนำไปแบ่งดำเนินการในโครงการหรือกิจกรรมอื่นตาม แผนการขับเคลื่อนโครงการทั้ง 3 ระยะ

          รวมทั้งการท่ี่นายเสถียรเรียกเงินจากวัดชลธาราวาส วัดยูปาราม และวัด สุริยาราม วัดละ 3.2 ล้านบาท โดยได้รับเงินในส่วนของวัดชลธาราวาสจากพระครูบริหารสังฆานุวัตรในวันท่ี 21 สิงหาคม 2558 จึงไม่ได้มีเจตนาเพื่อนำไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมอื่นหรือเป็นการกระทำในการปฏิบัติราชการของนายเสถียร แต่เป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริต เพื่แแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้ การติดตามเงินคืนนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แต่งต้ังคณะทางานติดตาม เรียกเงินอุดหนุน จำนวน 12 ล้านบาท คืนจากวัดทั้ง 3 ดังกล่าว และนำส่งกระทรวงการคลังแล้ว 

          "พนม-ประนอม-เสถียร" ผิด "อาญา-วินัยร้ายแรง" จ่อ ชง "อสส." สั่งฟ้องศาล

          นายวรวิทย์ กล่าวว่า แม้การกระทำครั้งนี้จะไม่สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า 1. นางสาวประนอม 2.นายเสถียร มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 มาตรา 162(4) ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และมาตรา 123/1 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

           3.นายพนม มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 4.นายประสงค์ จักรคา ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา 5. นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 6.นายพัฒนา สุอำมาตย์มนตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ในฐานะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนและมีส่วนในการจัดทำเอกสารเท็จเกี่ยวกับการขออนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนแก่ วัดทั้ง 3 มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 162(4) ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 ประกอบประมวล กฎหมายอาญามาตรา 83

          7.นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 8.นายดำรงค์ศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการและ 9.นายจักรเวทย์ เดชบุญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการในฐานะกรรมการพิจารณา จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ให้ส่งรายงานและเอกสารพร้อมท้ั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

 


 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ