เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงกลาโหม กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กอร.พระราชพิธีฯ) นายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต และนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันแถลงข่าว การจัดการแสดงมหรสพสมโภชและความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในส่วนภูมิภาค โดยนายเอนก กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้เตรียมการจัดการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานออกพระเมรุมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ต.ค. นี้ ทั้งหมด 4 จุดของสนามหลวง คือ 1. หน้าพระที่นั่งทรงธรรม (หน้าพระเมรุมาศ) จะแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร - ยกรบ - รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2. ด้านทิศเหนือ ของสนามหลวง อาทิ การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ และโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงหนังใหญ่เบิกหน้าพระ และการแสดงเบิกโรงหนังใหญ่ การแสดงโขนหน้าจอ และโขนชักรอก เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร ชุดศึกทศกัณฐ์ครั้งแรก การแสดงโขนหน้าจอ และโขนชักรอก เรื่องรามเกียรติ์ ชุดรามาวตาร ทศกัณฐ์รบสดายุ 


          นายเอนก กล่าวว่า 3. ด้านทิศตะวันออก ของสนามหลวง จะแสดงละครหุ่นหลวง และหุ่นกระบอก อาทิ หุ่นกระบอกเรื่องพระมหาชนก, การแสดงหุ่นหลวง ตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์ การแสดงหุ่นกระบอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาครจนถึงเข้าเมืองการะเวก และ 4. เวทีการบรรเลงดนตรีสากล “ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า” เป็นการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพลงเทิดพระเกียรติ บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายอาลัย และบทเพลง ที่สื่อความหมายสอดคล้องกับการแสดงแต่ละองก์ 7 องก์ โดยผู้บรรเลง ขับร้อง และผู้แสดงจาก สำนักการสังคีต กรมศิลปากร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ วงสหายพัฒนา โรงเรียนราชินี กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ กองสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กำหนดเวลาเริ่มแสดง 19.00 น. ของวันที่ 26 ต.ค.นี้  หรือหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เสด็จพระราชดำเนินกลับ จนถึงเวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยการแสดงของทุกเวทีจะหยุดลงเมื่อมีพระราชพิธีในพระเมรุมาศ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าชมได้ 

 

          ขณะที่นายวิบูลย์  กล่าวว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในส่วนภูมิภาค ว่า มีทั้งหมด 76 แห่ง ใน 76 จังหวัด ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว 68 แห่ง เหลืออีก 8 แห่ง คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้ (15ต.ค.) สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง 645 แห่ง และขนาดเล็ก 153 แห่ง คาดว่าเสร็จเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้เช่นกัน. ในส่วนพระจิตกาธาน ก่อสร้างทั้งหมด 879 แห่ง คาดว่าจะเสร็จตามแผน 20 ต.ค นี้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ตั้งศูนย์อำนวยการและประสานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนภูมิภาค ที่กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ จะประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนกับ 76 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโดรนในพื้นที่ภูมิภาค ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับส่วนกลาง คือ ต้องถูกกฎหมาย ลงทะเบียนถูกต้อง และจะต้องขออนุญาตกับทางจังหวัดในการขึ้นบิน ส่วนจะขึ้นบินได้หรือไม่ อย่างไร ต้องรอรายละเอียดจากกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง