3 ต.ค.60  พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายมงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 
            ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร รวม 9 คน ได้แก่ นายโชค บูลกุล ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ศิราพร ณ ถลาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์สุเนตร ชุตินธรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์สุวรรณา สถาอานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

            ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย นายประยงค์ ตั้งเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายภูมิรักษ์ ชมแสง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนางวิยดา โชติรัตนะศิริ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ  
             นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว 
             ทั้งนี้ ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้ง นายปกรณ์ นิลประพันธ์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป