กรมการท่องเที่ยว  ร่วมกับ ททท. และอพท เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย

กทท.พัฒนาโฮมลอด์จภาคเหนือ อบรมเจ้าบ้านที่ดีรับเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมนุม

สำหรับการอบรมส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางโฮมลอด์จในครั้งนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ต้องการจะเพิ่มจำนวนที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชนอย่างแท้จริงส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) คุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย  และมีความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว

กทท.พัฒนาโฮมลอด์จภาคเหนือ อบรมเจ้าบ้านที่ดีรับเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมนุม

กทท.พัฒนาโฮมลอด์จภาคเหนือ อบรมเจ้าบ้านที่ดีรับเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมนุม

การจัดการอบรมครั้งแรกหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 6   จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย  กำแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถ์   แพร่  และตาก  โดยมีผู้เข้าอบรมรวมกว่า 250 คน  ทั้งนี้มีการเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการ OnlinePlatformที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Local a like และ Blogger ด้านการท่องเที่ยวเพจลาพักเที่ยว การให้สินเชื่อรายบุคคล จากธนาคารกรุงไทย รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จากผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการเสริมสร้างสุขอนามัยของเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและชุมชนที่เข้าร่วมครั้งนี้โดยหลังจากการจัดอบรมฯ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการและชุมชนสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 60  ในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ 

กทท.พัฒนาโฮมลอด์จภาคเหนือ อบรมเจ้าบ้านที่ดีรับเที่ยววิถีใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมนุม