ถ้าถามเด็กรุ่นใหม่ถึงปัจจัยแรกในการเลือกเรียนคอร์สภาษาอังกฤษคือเรื่องใด? เชื่อว่าคำตอบยืนหนึ่งคือเรื่องของคุณภาพหลักสูตร และคำตอบถัดมาคงเป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถตอบโจทย์ความเป็นตัวตนหรือไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งตอนนี้จะให้มาเรียนด้านวิชาการอย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว แต่ต้องเป็นการเรียนที่สนุกสนาน และมีกิจกรรมจำลองสถานการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษจากชีวิตจริงให้ได้ฝึกฝนกัน

 

 

 

          ด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากว่า 80 ปี ทำให้เบอร์ 1 ของสถาบันการสอนภาษาอังกฤษอย่าง บริติช เคานซิล เข้าใจถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี และรู้ใจว่าการเรียนรู้แบบไหนที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กรุ่นใหม่ได้มากที่สุด! โดยบริติช เคานซิลได้เปิดคอร์ส Secondary Plus สำหรับเด็กชั้นมัธยมศึกษา หรืออายุ 12 - 17 ปี ซึ่งได้ยกขบวนการสอนที่พร้อมด้วยกิจกรรมหลากหลายมาไว้ในคอร์สนี้

เรียนภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง

          คอร์ส Secondary Plus ถูกออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโดยเฉพาะ สอนโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 2,000 ชั่วโมง และได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (หรือเทียบเท่า) ด้วยแนวการสอนที่รองรับวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งเน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความมั่นใจของผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

          โดยสิ่งที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้คือประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เช่น วิถีการดำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน อาหารประจำถิ่น เป็นต้น ซึ่งถูกสอดแทรกผ่านกิจกรรมการฝึกพูดและเขียนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ทั้งการนำเสนอเรื่องราวหน้าชั้นเรียน การโต้วาที การสัมภาษณ์ รวมถึงการพูดคุยและอภิปรายในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนั้น ทำให้น้อง ๆ ได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษและรู้เรื่องราวของสังคมโลกไปพร้อมกัน

เรียนภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง

          นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้าข้อมูลและจุดประกายความคิดในมุมมองใหม่ ๆ โดยน้อง ๆ จะได้ทำความรู้จักและฝึกวางแผนแคมเปญด้านการตลาด การออกแบบวิดีโอเกม ฝึกการเขียนนิยาย ตลอดจนการออกแบบโครงการเพื่อสังคม เช่น โครงการการเล่นกีฬาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้คน หรือนำเสนอวิธีแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ

          ความโดดเด่นของคอร์ส Secondary Plus คือ ครูผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงน้อง ๆ จะได้ประเมินทักษะต่างๆตัวเองหลังทำโปรเจ็กท์จบ ซึ่งจะทำให้รู้จุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียน และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้สอนของบริติช เคานซิลได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่เป็นมิตร เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ และคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ให้ได้มากที่สุด

เรียนภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง

 

 

 

          อย่างไรก็ตาม จากกิจกรรมที่บริติช เคานซิลได้ออกแบบไว้ นอกจากจะอัปเกรดทักษะภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้ว ยังส่งเสริมทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ผ่านการฝึกทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะได้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมถึงทักษะความเป็นผู้นำที่สามารถนำเสนอความคิดของตัวเอง และสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะสำคัญที่น้อง ๆ ต้องมีสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันและในมหาวิทยาลัย

          สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการฝึกปรือภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น บริติช เคานซิลมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย Secondary Club โดยสร้างบรรยากาศให้น้อง ๆ ได้สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ขณะเดียวกัน จะสนับสนุนให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งการแข่งขันการอ่านและการพูด และการประกวดศิลปะ ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเติมเต็มประสบการณ์และการนำเสนอผลงานในระดับสากล

เรียนภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง

          ความพิเศษมาก ๆ ของคอร์สนี้คือมีกิจกรรมออนไลน์นอกเวลาเรียนที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ของน้อง ๆ ให้สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้จากทุกที่ทุกเวลา ด้วยกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับหัวข้อที่เรียนในชั้นเรียน ทำให้น้อง ๆ ได้ทบทวนบทเรียนและฝึกคิดวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไปด้วยกัน ซึ่งจะผลักดันศักยภาพของน้อง ๆ ได้ในหลายมิติ

          ลงรายละเอียดมาถึงขนาดนี้แล้ว เชื่อว่าหลายคนคงเห็นภาพแล้วว่าคอร์ส Secondary Plus นั้นแตกต่างจาก คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความมั่นใจของผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอย่างได้ผล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างและเดินหน้าสู่อาชีพที่ต้องการ หากน้อง ๆ สนใจสมัครเรียน หรืออยากรู้เรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ทาง  www.britishcouncil.or.th/english/children/secondary

เรียนภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง

          ทั้งนี้ บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราทำงานกับประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม ในปีที่ผ่านมาเราสื่อสารโดยตรงกับผู้คนมากกว่า 80 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 791 ล้านคน เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วยผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ  สหราชอาณาจักร เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่ง สหราชอาณาจักร เราได้รับเงินสนับสนุนร้อยละ 15 โดยรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร

เรียนภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง