รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) นายชาญ ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ประธานกรรมการ บริษัท สวนลุม ไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด พร้อมด้วย ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร และ นายบวรรัตน์ กาญจนรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอ เมดิคอล ไลฟ์ จำกัด นักวิจัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU และ ข้อตกลงMOA 

 

 

 

 

โดย รองศาสตราจารย์ สุภัทรา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กำลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนากำลังคนตามแนวนโยบายของกระทรวง อว.ในการปฏิรูประบบมหาวิทยาลัย  ด้านสถาปัตยกรรมเชิงระบบ และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งพื้นที่เขตนวัตกรรมพระนคร ระหว่าง มภร.พระนคร บริษัทสวนลุมไนท์ฯ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ขับเคลื่อนพัฒนาเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ และตั้งศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวและสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการสร้างระบบนิเวศกัญชาทางการแพทย์เชิงท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่โครงการ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

มทร.พระนคร ตั้งศูนย์นวัตกรรมวิจัยกัญชาทางการแพทย์

มทร.พระนคร ตั้งศูนย์นวัตกรรมวิจัยกัญชาทางการแพทย์  

 

 

สำหรับโครงการวิจัยและสร้างระบบนิเวศกัญชาทางการแพทย์ เป็นงานวิจัยทางการศึกษาได้รับการพัฒนาต่อยอดจากทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ใช้เป็นฐานด้านงานวิจัยพัฒนาให้เข้าไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในมิติทางการแพทย์ มิติทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการยาเสพติด และ องค์การอาหารและยา (อย.) ออกใบอนุญาตให้แล้วจำนวน 4 License คือ ใบครอบครองเมล็ดพันธุ์ ใบอนุญาตปลูก 2 พื้นที่ และใบอนุญาตการแปรรูปสกัด-กลั่น พร้อมเตรียมเดินหน้าขยายผลไปสู่การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ อาทิ หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างบุคลากรกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ และสร้างพื้นที่ต้นแบบตั้งแต่การปลูก การเก็บข้อมูลของสายพันธุ์กัญชา การแปรรูปและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ จะทำให้ประชาชนเข้าถึงสมุนไพรกัญชง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งจะมีการเริ่มใช้พื้นที่ของโครงการสวนลุมไนท์ฯ เป็นสถานที่ประสานงานดำเนินโครงการอย่างครบวงจร ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทเอกชน  คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยฯ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้น

มทร.พระนคร ตั้งศูนย์นวัตกรรมวิจัยกัญชาทางการแพทย์

มทร.พระนคร ตั้งศูนย์นวัตกรรมวิจัยกัญชาทางการแพทย์