1.สะดวกทุกที่แค่มีบัตรประจำตัวประชาชน
          ในปัจจุบัน ประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวขอรับการบริการจากหน่วยงานต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องมีการคัดสำเนาเอกสารประกอบการรับบริการแต่อย่างใด จำนวน 59 หน่วยงาน ใน 214 งานบริการ โดยหน่วยงานในสังกัด มท. จำนวน 35 งานบริการ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 179 งานบริการ

 

 

          2.ขอเอกสารงานทะเบียนราษฎรฉบับภาษาอังกฤษ
          ในปี พ.ศ. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – พฤศจิกายน 2562 บริการคัดรับรองสำเนาเอกสารราชการฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับเอกสารที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวันในการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ จำนวน 12 งานบริการ และ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จะเปิดให้บริการงานบริการเพิ่มเติมอีก 15 งานบริการ (รวมของเดิม เป็น 27 งานบริการ)


          ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ กรมการปกครอง www.dopa.go.th

 

 

ของขวัญปีใหม่ 2563 จากใจกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย