วันนี้ (วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562) เวลา 09.45 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ ตรวจเยี่ยม กปน. โดยมีคณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ นายปริญญา ได้รายงานผลการดำเนินงานว่า ปัจจุบัน กปน. มีจำนวนผู้ใช้น้ำกว่า 2.47 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่บริการ 100 % ตั้งเป้าหมายการลดน้ำสูญเสีย ด้วยการเร่งเปลี่ยนท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาใกล้ครบอายุการใช้งานและเสี่ยงต่อการชำรุดแตกรั่ว ซึ่งมีความยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในปี 2565 โดย กปน. ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ ไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ นอกจากนี้ กปน. ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการระบบดิจิทัล ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เพิ่มความสะดวกให้ประชาชน อาทิ แอปพลิเคชัน MWA onMobile ระบบ e-Service ระบบ e-Bill การเพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปาออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต ตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ (Kiosk) ช่องทาง Online Banking ของธนาคารต่าง ๆ และบริการ e-Tax Invoice & e-Receipt ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการติดต่อ กปน. ที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง Facebook Twitter Instagram Youtube และ [email protected] ภายใต้ชื่อ @MWAthailand

และเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของประชาชน กปน. ได้จัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา (MWA Master Plan) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาครอบคลุม 30 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2595 โดยขณะนี้ได้ดำเนินโครงการเมกะโปรเจกต์ภายใต้ชื่อ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 รองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี และได้เตรียมลงทุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 10 เพื่อเพิ่มความสุขของประชาชน เสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กร โดยขอให้ กปน. ทำงานเชิงรุก รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า เพื่อนำพาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และฝากให้ กปน. สร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน โดยเร่งรัดโครงการปรับปรุงกิจการประปา และการขยายการให้บริการให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ รองรับการเติบโตของเมือง และความต้องการน้ำของประชาชนในอนาคต โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนใช้น้ำประปาอย่างประหยัด ร่วมกันฝ่าวิกฤตภัยแล้ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป