นายธงชัย ระยะกุญชรผู้ อำนวยการกองสื่อสารองค์กรการประปาส่วนภูมิภาค นำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาคเข้าเรียนรู้และศึกษาข้อมูล ศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

กปภ.นำสมาชิกสหกรณ์ฯชมศูนย์ฯการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

 

 

กปภ.นำสมาชิกสหกรณ์ฯชมศูนย์ฯการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม