ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี  โดย นายมหิธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการประชุม สัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

          

  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีติวเข้มบุคลากรและเครือข่าย

         การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนา สู่การนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการบูรณาการของกลุ่มงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกลุ่มงานส่งเสริมด้านการกีฬาตลอดจนไปถึงเครือข่ายองค์กร โดยมีบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น จำนวน 40 คน ณ เพ- เสม็ด รีสอร์ท จังหวัดระยอง

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีติวเข้มบุคลากรและเครือข่าย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีติวเข้มบุคลากรและเครือข่าย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีติวเข้มบุคลากรและเครือข่าย