KTBGS หรือ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ บริการ จำกัด ผู้ให้บริการด้านขนส่งเงินสด รวมไปถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย และแม่บ้านรักษาความสะอาดให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการธุรกิจมากว่า 20 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานในองค์กร ซึ่งมีจำนวนกว่า 7,000 คน ทั่วประเทศ KTBGS จึงมีนโยบายที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับพนักงาน และความเชื่อมั่น จึงสร้างนโยบายแนวคิดบ้านหลังที่ 2 ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย และมีความอุ่นใจ ในการทำงานให้กับทางบริษัท ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถวัดผลได้จากระยะเวลาการทำงานของพนักงาน และการลาออกของพนักงาน ถือเป็นอัตราที่ต่ำมาก

     ต่อเนื่องมาถึงในปีนี้ บริษัท มุ่งมั่น ที่จะสร้างแรงผลักดันกับพนักงานในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดผลลัพธ์ที่ได้ออกไปสู่ภายนอก โดยยึดมั่นนโยบายดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นความโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต สร้าง Public Trust แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KTBGS จึงเดินหน้าสร้างโครงการ 2 มือ 1 ใจ เพื่อที่จะสร้าง DNA ให้กับพนักงาน และสามารถส่งต่อไปยังภายนอกได้ สำหรับที่มาของโครงการนั้นเกิดจาก KTBGS ได้กลั่นกรองความคิดผ่านกิจกรรม “Workshop KTBGS Brand DNA Solicitation” โดย  ดร. เอกก์ ภทรธนกุล ผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาดและผู้พัฒนาด้านแบรนด์ให้แก่องค์กรชั้นนำ จึงเกิดเป็นโครงการ 2 มือ 1 ใจ ให้กับพนักงานและพร้อมจะต่อยอดสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม

     คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้เปิดเผยว่า “สำหรับความหมายของโครงการ 2 มือ 1 ใจ นั่นคือ มือที่หนึ่งมือสะอาด มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริตคดโกงผู้อื่นและมีคุณธรรม มือที่ 2 มืออาชีพ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน หมั่นพัฒนาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และอีก 1 ใจ คือใจบริการ พฤติกรรมและการกระทำ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยการแสดงออก กิริยา + วาจา + จิตใจ ซึ่งเมื่อร่วมทั้งสามอย่างเข้าด้วยกัน ก็จะเป็น DNA ชั้นดีให้กับพนักงานในองค์กร ในการที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับองค์กร รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กรต่อสายตาของบุคคลภายนอกอีกด้วย 

     ทั้งนี้โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่มุ่งเน้น ในเรืองของจริยธรรม คุณธรรม ในการใช้ชีวิตที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และส่งออกไปสู่สังคมภายนอก ซึ่งถือว่าโครงการนี้จะช่วยทำให้ตอกย้ำภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของบริษัทจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีก

    ซึ่งทั้งนี้นโยบายองค์กรคุณธรรมนั้น บริษัทได้มีผู้วางแนวทางให้คือนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน รวมทั้งพัฒนาความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) 

     ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถือว่าภาพรวมของ KTBGS ในปีนี้คือการผลักดันโครงการ 2 มือ 1 ใจ ให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้าง DNA ที่แข็งแรงกับพนักงานในองค์กร พร้อมทั้งสามารถต่อยอดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผลักดันให้เป็นผลสำเร็จและออกไปเป็นตัวอย่างให้กับสังคมภายนอกได้ ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต และการแสดงออกของกายวาจาใจ อย่างบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อทั้งหมดรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถทำให้องค์กรนั้นๆ มีคุณธรรมเกิดขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม และ ประเทศชาติต่อไป