royal coronation
7 ธันวาคม 2562
ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 

12 กรกฎาคม 2562 - 04:35 น.
พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง
Shares :
เปิดอ่าน 714 ครั้ง

ประกาศผลการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 

      
             พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019 รอบชิงชนะเลิศ  ขึ้นในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  ผลการตัดสินมีดังนี้ 


     

              รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล (ชาย/หญิง) ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษาท่านละ 20,000 บาท ได้แก่ นายปิยวัฒน์ อินทรกำเนิด จาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และนางสาวทิพวัลย์ คำลือ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล (ชาย/หญิง) ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษาท่านละ 15,000 บาท ได้แก่นายอาซาน ปริยวาทิต จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
นางสาวสุภาคีนี กาเว จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 
              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล (ชาย/หญิง)ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษาท่านละ 10,000 บาท ได้แก่นายอนุชา     ศรีหานนท์ จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวบุรากร     ปัญญาประทีป    จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
นอกจากนี้มีรางวัลชมเชย จำนวน 8 รางวัล (ชาย/หญิง) ได้รับทุนการศึกษาท่านละ 2,500 บาท 
ทั้งนี้ กิจกรรมดีๆ ไม่ได้จำกัดแค่ในกรุงเทพมหานคร สสปท.ได้ย่อส่วนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ไปสู่ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 นี้ พบกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ในงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ www.tosh .or.th

Shares :