royal coronation
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 11

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 - 16:30 น.
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Shares :
เปิดอ่าน 324 ครั้ง

....

อธิบดี พก. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 11 หัวข้อ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้การขับเคลื่อนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ”

เมื่อวันที่ (12 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน กรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และข้าราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 11 หัวข้อ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้การขับเคลื่อนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ” (Leaving no one behind through the full implementation of the CRPD) โดยมีอัครราชทูตจากสาธารณรัฐบัลแกเรีย ผู้แทนถาวรแห่งสหประชาชาติ เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

นายสมคิด ได้กล่าวถ้อยแถลงใจความว่า “ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ตั้งแต่ปี 2551 และได้มุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และการส่งเสริม “สิทธิคนพิการให้เป็นจริง” อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการออกกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอย่างเต็มที่ (Leaving no one behind through the full implementation of the CRPD) ทั้งนี้ รัฐบาลไทย มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม มีการดำเนินงาน “ประชารัฐด้านสังคม” (public-private partnerships) เพื่อสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ ให้คนพิการได้ทำงานในภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กพิการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุพิการที่มีจำนวนมากขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ และจัดทำระบบข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ อาทิ เบี้ยความพิการ บริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง บริการผู้ช่วยคนพิการ การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในอาคารสถานที่ ระบบขนส่งมวลชน สวนสาธารณะ และศาสนสถาน โดยการออกแบบที่ธรรมและเป็นสากลสำหรับคนทั้งมวล รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

นอกจากนี้ ประเทศไทย ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เพื่อเตรียมการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาราเกซ ในปีนี้ มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 แผนพัฒนาสตรีพิการและเด็กพิการ แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ รวมถึง มีความร่วมมือในการจัดทำแผนส่งเสริมสิทธิคนพิการในภูมิภาคอาเซียน และการรับรองแผนปฏิบัติการปักกิ่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์อินชอน การทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ทั้งนี้ ประเทศไทยขอยืนยันการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับอาเซียน ในปี 2562 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในครอบครัว ชุมชน และสังคม ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพื่อร่วมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันต่อไป” นายสมคิด กล่าวในตอนท้าย 
 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ