ข่าว

ผบ.ทบ.ขอให้ทหารแน่วแน่ในอุดมการณ์ ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผบ.ทบ.ส่งสารอวยพรปีใหม่หน่วยทหารทั่วประเทศ ขอให้แน่วแน่ในอุดมการณ์ ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม พัฒนากำลังพลพร้อมรับทุกภารกิจ

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ส่งสารอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้หน่วยทหารทั่วประเทศ มอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีใจความว่า “เพื่อนทหารทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจในการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนาและปกป้องประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่หลากหลาย การรักษาผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

กองทัพบกได้ทุ่มเทสรรพกำลังสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยเหลือดูแลประชาชนในห้วงวิกฤติ ซึ่งการดำเนินภารกิจทุกด้านในรอบปีที่ผ่านมา ทุกท่านล้วนเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ก่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวมและประเทศชาติ โดยมีครอบครัวเป็นแนวหลังที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้กำลังพลทุกท่านมีสมาธิมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ จนปรากฏเป็นผลงานและเกียรติประวัติที่ทำให้กองทัพเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา และเชื่อมั่นตลอดมาผมขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
 

การปฏิบัติภารกิจในปี 2565 กองทัพบกยังคงดำรงความต่อเนื่องและแน่วแน่ในอุดมการณ์การปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม พร้อมกับพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพบกทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากำลังพลให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในหน้าที่และมีความเป็นทหารอาชีพ ตลอดจนมุ่งเน้นดูแลด้านสิทธิกำลังพลและส่งเสริมสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามอัตภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแบบพอเพียง พร้อมกับมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกองทัพได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของกองทัพบกในอนาคตจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน จึงขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมรองรับทุกภารกิจที่จะเกิดขึ้น มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกมิติ รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติรู้เท่าทัน 

 

สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองบังคับบัญชา ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ตลอดจนปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะทำความดี เพื่อส่วนรวม และดำรงอยู่ในอุดมการณ์และจุดยืนของกองทัพบกที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน เป็นสำคัญ"

 

ทั้งนี้ สารปีใหม่ ได้ส่งไปยังหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อมอบความห่วงใยความปรารถนาดี จากผู้บัญชาการทหารบกไปยังกำลังพลทุกนาย นำมาซึ่งขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด