ข่าว

พระบรมราชโองการถอดยศเรียกคืนเครื่องราชฯ"นายทหารกองทัพอากาศ"ลง ราชกิจจาฯ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ

 

ราชกิจจาฯ  มีเนื้อหาความว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด นาวาอากาศโท ธงไทย สวนฉิมพลี นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร  ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

 

เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ . ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ข้อ ๒

 

 

 

พระบรมราชโองการถอดยศเรียกคืนเครื่องราชฯ\"นายทหารกองทัพอากาศ\"ลง ราชกิจจาฯ

 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ที่ได้ รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้ อ ๖ และข้ อ ๗ ( ๔) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ทั้งนี้ นาวาอากาศโท ธงไทย สวนฉิมพลี เป็นผู้ ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้ รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ . ศ. ๒๕๖๔

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม .....

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [นาวาอากาศโท ธงไทย สวนฉิมพลี]

ข่าวยอดนิยม