8 เมษายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมง เปิดเผยว่า ตามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งร้องเรียนมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน  

 

จึงได้มอบหมายให้อธิบดีกรมประมงจัดการประชุมหารือแนวทางการเแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดกุ้งทั้งในและต่างประเทศเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย โดยได้รับรายงานผลการประชุมเบื้องต้นถึงแนวทางความช่วยเหลือด้วยการดูดซับผลผลิตลูกกุ้งและกุ้งเนื้อที่เกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายได้ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ซึ่งจะมีผลผลิตออกมาประมาณ 4 - 5 หมื่นตัน

 

ทั้งนี้ยังได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาระยะกลาง ซึ่งสถานการณ์และภาวะตลาดมีความไม่แน่นอนสูงและแนวโน้มไม่สู้ดีนักจึงให้เน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลัก บนความร่วมมือของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างระบบขนส่งโลจิสติกส์และการกระจายกุ้งสู่ผู้บริโภคโดยตรงพร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งแนวทางการลดต้นทุน 3 ด้านได้แก่ค่าไฟฟ้า อาหารกุ้งและลูกกุ้ง

 

นอกจากนี้ยังได้ขอให้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยเป็นการเร่งด่วนในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เพื่อสรุปแนวทางและมาตรการความช่วยเหลือเสนอต่อ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาภายในสัปดาห์หน้าเนื่องจากรัฐมนตรีเกษตรฯมีความห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจึงให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด