เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2563 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภา

 

 

 

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 13 วรรคสาม ของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ประธานวุฒิสภาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2563”

               ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

               ข้อ 3 ในระเบียบนี้

               “การประชุมลับ” หมายความว่า การประชุมวุฒิสภาที่ต้องกระท าเป็นการลับตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562

               “เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 

 

               ข้อ 4 ในการประชุมลับ ผู้ที่จะอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ ก็แต่เฉพาะ

               (1) สมาชิกวุฒิสภา

               (2) รัฐมนตรี

               (3) ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุม

               ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ในครั้งใด เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมในครั้งนั้น

               ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักมีหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองในสังกัดของตนต่อสำนักการประชุม เพื่อรวบรวมรายชื่อดังกล่าวเสนอเลขาธิการวุฒิสภาทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

 

 

               บุคคลภายนอกผู้ประสงค์จะแถลงหรือชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับต่อที่ประชุมวุฒิสภา หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับและจะต้องอยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ ให้ทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้าต่อประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภาอนุญาตแล้วจึงเข้าร่วมการประชุมลับได้

               ข้อ 5 เมื่อมีการประชุมลับ ให้ประธานของที่ประชุมสั่งให้ผู้ที่มิได้เป็นบุคคลตามข้อ 4 ออกจากห้องประชุมวุฒิสภาให้พ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้

               ให้เจ้าหน้าที่สำนักการประชุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมลับ เชิญบุคคลที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมลับออกจากห้องประชุมวุฒิสภาตามคำสั่งของประธานของที่ประชุม และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาตรวจตราเพื่อมิให้บุคคลภายนอกล่วงล้ำเข้ามาในที่ประชุมวุฒิสภาและอยู่ในระยะที่จะฟังการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุมลับ

 

 

 

               ข้อ 6 ในการประชุมลับ ห้ามผู้ที่อยู่ในห้องประชุมวุฒิสภาหรือ ณ ที่ใดในระยะที่จะฟังการประชุมได้ ใช้เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ยกเว้นการบันทึกของวุฒิสภา และห้ามกระทำการใดๆ ที่ทำให้การประชุมลับหรือข้อมูลข่าวสารลับออกไปสู่บุคคลภายนอก

               ให้เลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง

               ข้อ 7 การจัดทำ การควบคุม การแจกจ่าย การเก็บรักษา การทำลายและการบริหารจัดการเอกสารลับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

               ข้อ 8 กรณีมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมลับของวุฒิสภา ให้ประธานวุฒิสภากำหนดผู้แถลงข่าว โดยให้แถลงข่าวได้แต่เฉพาะผลของการประชุมลับเท่านั้น

 

 

 

 

               ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวุฒิสภารายงานต่อประธานวุฒิสภาเพื่อทราบ หรือพิจารณาให้ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

               ข้อ 10 ให้ประธานวุฒิสภารักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คำวินิจฉัยของประธานวุฒิสภาให้ถือเป็นที่สุด

               ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

               ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

 

 

 

ราชกิจจาฯ ว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2563

 

 

 

ราชกิจจาฯ ว่าด้วยการประชุมลับในที่ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2563