18 มีนาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0 กล่าวว่า จะหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมเพื่อสรุปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญคือ 1. แนวทางความร่วมมือระหว่างกษ.กับสภาอุตฯ ในเชิงโครงสร้างและระบบ  ประกอบไปด้วย 1.1 รูปแบบโครงสร้าง คณะกรรมการร่วม 1.2  Agitech and Innovation Center 1.3 Center of Excellence > product based / Startup/ SMEเกษตร / AgroIndustry Park  1.4 ความร่วมมือเฉพาะหน้า ผลไม้ เกลือ 
1.5 ความร่วมมือพืชเศรษฐกิจ เช่น ยาง ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ประมง ปศุสัตว์

 

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 3. แนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่(S-Curve)โดย สปกส. และสศก. 4. การส่งเสริมFuture Cropกับการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น กัญชง หม่อนไหม เนเปียร์ โกโก้ กาแฟ อินทผลัม กุ้ง โค แพะโดย กสก. กสส. กปศ. กปม. สวพส. มม.
5. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดย สวก. 6.การจัดทำแผนการผลิตและแปรรูปต้นน้ำ-กลางน้ำภาคเกษตรพืช-ประมง-ปศุสัตว์โดย สปกษ. สศก.