ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค

 

               ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค

 

               นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ

 

               นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล  เป็นนายทะเบียน

 

               นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์  เป็นเหรัญญิก

 

               นายปดีพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ

 

               นายสมชาย ฝังชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้

 

               นางสาวเบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก
 

               นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

               นายสุเทพ อู่อ้น เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน

 

               นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลาง

 

               นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  เป็นโฆษกพรรค              

 

               ด้านรองหัวหน้าพรรคที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค 4 คน คือ

 

               นางสาวศิริภัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย

 

               นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์  เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา

 

               นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย

 

               พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ