คมชัดลึกออนไลน์ 28 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ราชกิจจาฯประกาศแล้ว"โควิด-19"เป็นโรคติดต่ออันตรายมีผล1มี.ค.

29 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:05 น.
ข่าววันนี้,ราชกิจจา,โควิด19โรคติดต่ออันตราย,COVID2019
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 9,935 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว! 'โควิด -19' เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2563


     

                 29 ก.พ.2563- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 มีเนื้อความว่า

               โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


อ่านข่าว-อัปเดตยอดทั่วโลก ไทยพ้นท็อปเทน-ความหมายเสี่ยงขั้นสุดของ WHO 
 

 

 

 

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

               ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563

 

             ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถีดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

             ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (14) ของข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ.2559

              "(14) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID)) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต 

              ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ศ.2563 

               อนุมิน ชาญวีรกูล

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ