คมชัดลึกออนไลน์ 28 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

กมธ.ต่างประเทศ วุฒิสภา โต้ท่าที ตปท. กรณียุบพรรคอนาคตใหม่

25 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:01 น.
กมธต่างประเทศ วุฒิสภา,แถลงการณ์,ยุบพรรค,พรรคอนาคตใหม่
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 412 ครั้ง

คำแถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา กรณีท่าทีของต่างประเทศต่อการวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่


              จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคนั้น ส่งผลให้มีการออกแถลงการณ์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นภายในประเทศ และอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อ่านข่าว - สหภาพยุโรปออกแถลงการณ์หลังตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่

 

 

 

              คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขอแสดงความคิดเห็นดังนี้


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

              1. การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักนิติธรรม (Rule of Law) และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติของประชาชน มิได้เป็นการใช้อำนาจโดยอำเภอใจหรือปราศจากความชอบธรรมทางกฎหมาย

              2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อตีกรอบและสร้างความชัดเจนถึงการดำเนินการในมิติต่างๆ ของพรรคการเมือง ซึ่งหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักคือ การมุ่งที่จะสกัดกั้นการครอบงำพรรคการเมือง ดังเช่นการกำหนดให้บุคคลสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้เป็นการสร้างบรรทัดฐานมิให้เกิดการใช้อำนาจเงินเพื่อเข้าครอบงำพรรคการเมือง

 

 

 

              3. ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทั่วไปของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากล และอาจมีบางเรื่องที่แตกต่างกันกับประเทศอื่นตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพราะฉะนั้น การแสดงออกซึ่งความเห็นของบางประเทศหรือบางองค์กรระหว่างประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นมหามิตรของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน แม้จะเป็นไปด้วยเจตนาดีแต่การวิจารณ์ทางการเมืองภายในประเทศโดยอาศัยความรู้สึกมากกว่ากรอบกติกา หรือกระบวนการตามกฎหมายภายในประเทศ อาจไม่สอดคล้องกับความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และแสดงถึงการขาดความรอบคอบในการเป็นมืออาชีพทางการทูต

 

 

 

กมธ.ต่างประเทศ วุฒิสภา โต้ท่าที ตปท. กรณียุบพรรคอนาคตใหม่

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ