เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ ๒๐ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) จำนวน ๑๗ ราย ดังนี้

 

๑. พลตำรวจตรีชยพจน์ หาสุณหะ เป็น พลตำรวจโท


๒. พลตำรวจตรีณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์ เป็น พลตำรวจโท

๓. พลตำรวจตรีสมเกียรติ เนื้อทอง เป็น พลตำรวจโท

๔. พลตำรวจตรีสุจินต์ มีกะจิตต์ เป็น พลตำรวจโท

๕. พลตำรวจตรีสุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล เป็น พลตำรวจโท

๖. พันตำรวจเอก ชยุต เมธาวัฒนกิจ เป็น พลตำรวจตรี

๗. พันตำรวจเอก ณรงค์ ถัดทะพงษ์ เป็น พลตำรวจตรี

๘. พันตำรวจเอก ณรงค์ยศ อุณหบัณฑิต เป็น พลตำรวจตรี

๙. พันตำรวจเอก เดชาวัติ โพธิสาร เป็น พลตำรวจตรี

๑๐. พันตำรวจเอก ธนะศักดิ์ วงศ์ลือเกียรติ เป็น พลตำรวจตรี

๑๑. พันตำรวจเอก นวิบูน บัวสิษห์ เป็น พลตำรวจตรี

๑๒. พันตำรวจเอก บดินทร์ เจริญวงษ์ เป็น พลตำรวจตรี

๑๓. พันตำรวจเอก พัฒน์ชนนท์ เกียรตินันท์ เป็น พลตำรวจตรี

๑๔. พันตำรวจเอก เลิศศักดิ์ แสนสุทธิ เป็น พลตำรวจตรี

๑๕. พันตำรวจเอก สินาด อาจหาญวงศ์ เป็น พลตำรวจตรี

๑๖. พันตำรวจเอก สุวัฒน์ อินทสิทธิ์ เป็น พลตำรวจตรี

๑๗. พันตำรวจเอกหญิง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ เป็น พลตำรวจตรีหญิง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ 17 ราย