คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

วุฒิสภา ประกาศให้ 4ตุลาการศาลรธน. แสดงหลักฐานลาออกต้นสังกัด

11 กุมภาพันธ์ 2563 - 20:27 น.
วุฒิสภา,ว่าที่ตุลาการศาลรธน,แสดงหลักฐาน,ลาออก,ต้นส้งกัด,ประธานศาลรัฐธรรมนูญ,ข่าววันนี้
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 557 ครั้ง

วุฒิสภา ประกาศให้ 4 ว่าที่ตุลาการศาลรธน. แสดงหลักฐานลาออกต้นสังกัด พร้อมแจ้งศาล รธน. ให้ตุลาการฯ ประชุมเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อทูลเกล้าฯ


 

เมื่อวันทีี่ 11 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วุฒิสภา ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดเวลาให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาซีพ ตามมาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๑๐ (๒๐) (๒๑) (๒๒) และ (๒o) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใจความว่า

 

ตามที่ ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) ประกอบมาตรา ๑๒ วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖ด จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย
๑) นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
๒) นายวิรุฬห์ แสงเทียน
๓) นายจิรนิติ หะวานนท์
๔)นายนภดล เทพพิทักษ์


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานวุฒิสภาจึงกำหนดให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นได้แสดงหลักฐานว่า ได้ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๐ (๒o) (๒๑) (๒๒) และ (๒๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา และในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานว่าได้ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นสละสิทธิ และให้ดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่

 

ทั้งนี้ โดยให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบแสดงหลักฐานให้เป็นที่ปรากฏชัดด้วยว่า ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ้นส่วนบริษัท องค์กรหรือบุคคลใดซึ่งเป็นต้นสังกัดหรือนายจ้างได้รับเรื่องการลาออกดังกล่าวด้วยแล้ว และในกรณีบุคคลผู้ที่ลาออกจากราชการจะต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่ปรากฎชัดด้วยว่า ส่วนราชการต้นสังกัดได้เสนอเรื่องการลาออกจากตำแหน่งใดๆ ที่จะต้องนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทการพ้นจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ประธานวุฒิสภากำหนด และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบทั้ง ๔ คน ดังกล่าว ได้แสดงหลักฐานต่อประธานวุฒิสภาว่าได้ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดำเนินการให้ผู้ได้รับความเห็นชอบได้ประชุมร่วมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังไม่พ้นจากตำแหน่ง เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบตามมาตรา ๑ วรรคสิบ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย)
ประธานวุฒิสภา

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ