เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 -  ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ครม.มีมติอนุมัติตามที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เสนอแต่งตั้ง นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 


 
          ครม. อนุมัติตามที่ รมว.ต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายโวสิต วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว 
 

          ครม. อนุมัติตามที่ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง 1.นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 4.นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 5.นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
 

          ครม.อนุมัติตามที่ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอแต่งตั้ง นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
 

          ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายพิริยะ เข็มพล เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) แทนนายกำจร ตติยกวี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
 

          ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จำนวน 5 คน ดังนี้ 1.นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ 2.นายอภิชัย จันทรเสน 3.นายวรเวศม์ สุวรรณระดา 4.นางสุวณี รักธรรม 5.นางศศิพัฒน์ ยอดเพชร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 

          ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คน ดังนี้ 1.นายชวลิต พิชาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง 2.นางสาววิมล ชาตะมีนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 3.นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในประเทศ/ต่างประเทศ และการบริหาร 4.นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าในประเทศ/สารนิเทศ และการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพลังงานดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งต่อๆ ไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)
 

 

          ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 3 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ2ปี ดังนี้ 1.นายถวัลย์ วรรณกิจมงคล 2.นางสาวบุหงา โพธิ์พัฒนชัย 3.นางพอตา ยิ้มไตรพร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 

          ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 9 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ3ปี ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ 2.นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ 3.พล.ต.ท.สมชาย พัชรอินโต 4.พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ 5.นายภพ เอครพานิช 6. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 7.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ 8.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 9.นายมานะ นิมิตรมงคล (ลำดับที่ 1. – 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ส่วนลำดับที่ 9.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
 

          ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จำนวน 5 คน ดังนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 1.รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ 2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 คน คือ นายกฤษฎา บุญราช , นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป